ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

  • В. М. Кравчук
Ключові слова: простір, правовий простір, державний простір

Анотація

У статті здійснено аналіз наявних трактувань поняття «правовий простір», а також філософсько-правову інтерпретацію поняття «правовий простір», наповнення його змістом із застосуванням філософської методології.

Посилання

1. Оборотов Ю.М. Філософія права і методологія юриспруденції / Ю.М. Оборотов // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 41–43.
2. Пантыкина М.И. Понятие и структура правовой жизни (опыт философско-феноменологической интерпретации) / М.И. Пантыкина // Философия права. – 2009. – № 3(34). – С. 77–81.
3. Жужгов И.В. Мониторинг правового пространства Российской Федерации : дисс. … канд. юрид.наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / И.В. Жужгов ; Северо-Кавказский государственный технический университет. – Ставрополь, 2006. – 220 с.
4. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : [навчальний посібник] / М.В. Кравчук. – вид. 3-є, переробл. й доповн. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 608 с.
5. Волк И.В. Право, время и пространство: теоретический аспект : автореф. дисс. ... канд. юрид.наук : спец. 12.00.01«Теория и история права и государства; история правовых учений» / И.В. Волк ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. – М., 2004. – 19 с.
6. Ганцева Л.М. Правовое пространство: социально-философский анализ: на примере Российской Федерации : дисс. … канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / Л.М. Ганцева ;Башкирский государственный университет. – Уфа, 2001. – 191 с.
7. Суханов В.В. Правовое пространство и его формы : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / В.В. Суханов ; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. – М., 2005. – 26 с.
8. Гнатовський М.М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право»/ М.М. Гнатовський ; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – 22 с.
9. Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. Концепція і сучасні проблеми / М.М. Гнатовський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. – К. : Видавничий дім «Промені», 2005. – 224 с.
10. Долматов І.В. Просторове буття сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І.В. Долматов ; Національний університет «Одеська національна юридична академія». – О., 2009. – 22 с.
11. Зинков Е.Г. Термин «пространство» в теории права / Е.Г. Зинков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://justicemaker.ru/view-article.php?id=26&art=3119.
12. Малахов В.П. Концепция философии права / В.П. Малахов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 751 с.
Опубліковано
2020-07-16