Актуальні проблеми держави і права (категорія «Б») – це збірник наукових праць, в якому публікуються статті вчених-юристів України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах Європейського Союзу та світу.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» був заснований у 1994 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

До складу редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» входять відомі й авторитетні вчені-юристи – представники Одеської школи права, головним редактором є доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія» Чанишева Галія Інсафівна.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» відрізняється широкою географією розповсюдження, яка охоплює наступний перелік держав: Республіка Казахстан, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Латвійська Республіка, Республіка Болгарія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» виходить 4 рази на рік, його електронна версія розміщується на офіційному сайті видання, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» призначений для докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів,співробітників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки.

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. В 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету був перетворений в Одеську державну юридичну академію. Вже через рік цей ВНЗ став членом Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 02 вересня 2010 року № 893/2010 Академія була реорганізована в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство».

Сьогодні Національний університет "Одеська юридична академія" – один із центрів юридичної освіти і науки України – є провідним вищим навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської школи права, яка бере свій початок з 1847 року.

Рік заснування: 1994

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»).

Періодичність: виходить 4 рази на рік.

Назва журналу англійською«Actual Problems of State and Law»

Мова видання: українська, англійська

Розміщення на сайті НБУВ: Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

2-2

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN (Print) 2309-818X ISSN (Online) 2664-6269

Головний редактор: Чанишева Г.І., д.ю.н., професор.

Заступник головного редактора: Аракелян М.Р., д.ю.н.

Відповідальний секретар: Дикий О.В., к.ю.н.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009