У збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» відрізняється широкою географією розповсюдження, яка охоплює наступний перелік держав: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Латвійська Республіка, Республіка Болгарія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» виходить 4 рази на рік, його електронна версія розміщується на офіційному сайті видання, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» призначений для докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів,співробітників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки.

Рік заснування: 1994

ISSN: 2309-818X

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

Періодичність: виходить 4 рази на рік.

Назва журналу англійською: «Actual Problems of State and Law»

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 Рецензування та етика видання. Видання дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку. 
Редакційна колегія журналу при розгляді матеріалів залишає за собою право провести автоматизовану перевірку матеріалу за допомогою програмного забезпечення для виявлення текстових запозичень Unicheck. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.