АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • С. В. Ківалов
Ключові слова: адміністративний позов, адміністративне судочинство, категорія, правовий інстит, позовна заява

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності та поняття «адміністративний позов» як категорії адміністративного права. Увагу акцентовано на трьох підходах щодо визначення змістовного навантаження цього поняття: 1) повинне окремо визначатися в процесуальному (звернена до суду вимога про захист порушеного права, свобод чи законних інтересів) та в матеріальному (матеріально-правова вимога позивача до відповідача) значенні; 2) має цілісну природу, що відображає органічне поєднання двох сторін (матеріально-правової та процесуальної); 3) є процесуальним інститутом як звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод, законних інтересів чи реалізації повноважень у сфері публічно-правових відносин.

Посилання

1. Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико-гносеологического исследования / П.В. Копнин. – М. : Наука, 1973. – 129 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998–2004. – Т. 3. – 2001. – 790 с.
5. Словарь терминов по теории государства и права : [учеб. пособие] / рук. авт. кол. Н.И. Па-нов. – Х. : Основи, 1997. – 180 с.
6. Ткаченко І.М. Розмежування термінів «правове поняття», «правова категорія» та «правовий концепт» (на прикладі норм Цивільного кодексу України) / І.М. Ткаченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Т. 22(61). – 2009. – № 1. – С. 384–388.
7. Рябченко О.П. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту / О.П. Рябченко // Право України. – 2014. – № 3. – С. 12–17.
8. Демин О.А. Административное право : [учеб. пособие] / О.А. Демин ; под ред. Г.А. Тумано-
ва. – М. : Юристъ, 1999. – 448 с.
9. Салищева Н.Г. Административная юстиция и административное судопроизводство в Рос-сийской Федерации / Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева. – М. : Акад. правовой ун-т при Ин-те государ-ства и права РАН, 2001. – 67 с.
10. Голосніченко І.П. Проблеми адміністративного процесу на сучасному етапі розвитку україн-ської держави / І.П. Голосніченко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова. – 2003. – Вип. 19. – С. 26–31.
11. Бахрах Д.М. Административное право : [учебник для вузов] / Д.М. Бахрах. – М. : БЕК, 1996. – 355 с.
12. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления : [монография] / Е.В. Додин. – К. ; О. : Вища школа, 1976. – 128 с.
13. Козлов Ю.М. Административное право / Ю.М. Козлов. – М. : Юристъ, 1999. – 320 с.
14. Кравчук В.М. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України / В.М. Кравчук. – X. : Фактор, 2011. – 800 с.
15. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина :[підручник] / С.В. Ківалов, І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий. – О. : Фенікс, 2014. – 342 с.
16. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : [навч. посібник] / Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
17. Янюк Н.В. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга / В.Н. Янюк // Право України. – 2003. – № 9. – С. 46–51.
18. Котенко В.М. Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст /В.М. Котенко // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 207–211. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/20092/09kvmptz.pdf.
19. Гордєєв В.В. Позовна заява як юридичний факт в адміністративному судочинстві України /В.В. Гордєєв // Держава і право. Серія «Юридичні і політичні науки». – Вип. 57. – 2012. – С. 224–231.
20. Педько Ю.С. Адміністративний позов і предмет захисту в адміністративному судочинстві /Ю.С. Педько // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 155–161.
21. Попова Ю.А. Судопроизводство по делам, возникающим из публично-правовых отношений (теоретические проблемы) / Ю.А. Попова. – Краснодар : КГАУ, 2002. – 192 с.
22. Зеленцов А.Б. Теоретические проблемы административного иска / А.Б. Зеленцов // Правоведение. – 2005. – № 6. – С. 26–41.
23. Картузова І.О. Поняття, елементи та види адміністративного позову / І.О. Картузова //Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 94–100.
24. Мирошниченко Ю.М. Адміністративний позов: правова природа та сутнісна характеристика /Ю.М. Мирошниченко // Судова апеляція. – 2008. – № 3. – С. 89–95.
25. Середа В.В. Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду / В.В. Середа //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 49. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua/.../1/Sereda_496_504.pdf.
26. Мостова Н.В. Позов в адміністративному судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец.12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.В. Мостова ;Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с.
27. Селіванов А.О Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юстиції (проблеми теорії і практики) / А.О. Селіванов // Право України. – 2006. – № 9. – С. 28–33.
28. Кодекс адміністративного судочинства України : [наук.-практ. коментар] / за заг. ред.Р.О. Куйбіди. – К. : Юстініан, 2009. – 976 с.
29. Янюк Н.В. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна
скарга / В.Н. Янюк // Право України. – 2003. – № 9. – С. 46–51.
30. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : [навч. посібник] / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзен-ко, Р.С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.
31. Зеленцов А.Б. Субъективное публичное право : [учеб. пособие] / А.Б. Зеленцов. – М.:РУДН, 2012. – 148 с.
32. Попова Ю.А. Административный иск и процессуальная форма его разрешения / Ю.А. Попова //Система гражданской юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и перспективы развития :сб. науч. трудов / редкол. : В.В. Ярков, М.А. Викут и др. – Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та, 2000. – С. 120–124.
33. Гудз Б.Д. Адміністративний позов у адміністративній процедурі судового контролю за законністю адміністративної діяльності органів виконавчої влади / Б.Д. Гудз // Митний комплект: митна справа та митні правила. – 2012. – № 5. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 156–160.
34. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание, значение /И.М. Зайцев, Н.А. Рассохатская // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 50–55.
35. Адміністративне судочинство України : [підручник] / за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К. :Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
36. Осадчий А.Ю. Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів / А.Ю. Осадчий //Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 101–106.
37. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика) / Г.Л. Осокина. – М. : Городец, 2000. – 192 с.
38. У справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення ч. 2 ст. 55 Конституції України та ст. 248-2 Цивільного процесуального кодексу України : Рішення Конституційного Суду України від 09.09.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – С. 100. – Ст. 1377.
Опубліковано
2020-07-16