ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

  • А. В. Чайковська
Ключові слова: конфлікт, корпоративний конфлікт, причина виникнення корпоративного конфлікту, корпоративний інтерес, конфлікт інтересів

Анотація

У статті досліджуються причини виникнення корпоративних конфліктів. Наводиться визначення досліджуваної категорії. Розроблена класифікація позицій науковців щодо зарахування певних обставин до причин виникнення корпоративних конфліктів.

Посилання

1. Вінник О.М. До проблеми корпоративних конфліктів. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 407–415.
2. Денис О.Б. Суть та специфіка корпоративних конфліктів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 12–14.
3. Іоргачова М.І. Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість. Вісник Львівського національного університету. 2011. С. 170–180.
4. Юрій Е.О., Карвацький М.В. Організаційне забезпечення запобігання виникненню корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvbdfa_2014_27_33.
5. Лаговська О.А. Корпоративні конфлікти та інформаційна асиметрія: причини і шляхи подолання. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. Том 26. № 1. С. 170–178.
6. Шимбарева Е.В. Корпоративные конфликты и контроль: гражданско-правовой аспект: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010. С. 30.
7. Самойленко В. Типологія корпоративних конфліктів. Юридична газета. 2003. № 11 (11). URL: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/366/.
8. Соляник О.М., Кулинич І.А. Особливості виникнення корпоративних конфліктів та шляхи їх подолання. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. О.Ф. Балацького, м. Суми, 6–8 травня 2014 р. Суми: СумДУ, 2014. Т. 1. С. 277–278.
9. Толстошеєва А.В. Корпоративний інтерес як об’єкт безпеки кредитної діяльності банків. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 275–282.
10. Денис О.Б. Вплив банківської кризи на розвиток корпоративних конфліктів банків України. Банківська справа. Фінансовий простір. 2016. № 1 (21). С. 8–14.
11. Кунтий Н.Я. Аналіз довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів. Економіка та держава. 2012. № 12. С. 45–47.
12. Михайлова Н.С. Причини виникнення і сутність корпоративних конфліктів. Вісник Луганського національного педагогічного університету. 2012. № 1. URL: http://vuzlib.com.ua/articles/book/20855-V%D1%96snik_luganskogo_na %D1%81%D1%96onaln/23.html.
13. Котов А.М., Мозгова Л.О. Корпоративні конфлікти в системі економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 127–131.
14. Смітюх А.В. Корпоративне рейдерство як вид корпоративних конфліктів. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5177/1/120-124.pdf.
15. Борцевич П.С. Корпоративні конфлікти: підстави виникнення та запобігання. Державо і право. Серія «Юридичні і політичні науки». Випуск 60. С. 244–248.
16. Фаріон Н.О. Принципи корпоративного управління: міжнародний та вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 134–138.
17. Крисань Т.Є. Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 162–167.
18. Леось О.Ю., Нікітіна А.А. Удосконалення корпоративного управління в Україні: проблеми та напрями. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2013. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_1_19.
Опубліковано
2020-01-10