«ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» ЯК НОВІТНЯ ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА ВЕДЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

  • В. В. Филоненко
  • В. Г. Чорна
Ключові слова: електронний документообіг, електронний суд, захист законних прав та інтересів, інформаційно-комунікаційні технології, учасники судового процесу

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання впровадження електронних ресурсів у процес адміністративного судочинства з метою осучаснення та забезпечення швидкого поширення інформації для судового розгляду. Визначено, що електронний суд розглядається як нова ланка в системі адміністративних судів, призначення якої полягає в удосконаленні процесу обміну інформацією в електронному вигляді між судами, установами, учасниками судового процесу та державними органами. Ключовими ідеями впровадження електронного судочинства є автоматизація процесів судового діловодства, забезпечення повноцінного поширення інформації щодо судового розгляду, правової інформації, доступності до необхідної інформації учасників судового процесу, а також забезпечення дотримання процесуальних строків.

Посилання

1. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/995_c57.
2. Рекомендації CM/Rec(2009) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам. URL: http://www.coe.int/t/ dgap/.
3. Рекомендація Rec (2001)3 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо надання громадянам судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій». URL. http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/.
4. Рейлинг Д. Информационные технологии в судах Европы: мнения, практика и инновации. URL: http://home. hccnet.nl/a.d.reiling/html/Information.
5. Кушакова-Костицька Н.В. Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання. Науково-інформ. вісн. Серія «Право». 2013. № 7. С. 139.
6. Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/ Kalamaiko/d_ Kalamaiko.pdf.
7. Ковтун М. Електронний суд: призвичаймося до новацій. Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2015. № 5. С. 51.
8. Логінова Н.І. Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства. URL:
http://www.apdp.in.ua/v72/61.
9. Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. URL: http://zib.com.ua/ua/21310-nakaz_dsa_ukraini_72_vid_31052013r.html.
10. Чванкін С.А. Про електронний суд. URL: http://zib.com.ua.
11. Юридична газета. Юрист Наталія Грішина.
12. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. № 12. Ст. 102.
13. Українська правда. Олена Роїк. URL: http://yur-gazeta.com/.html.
14. Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства. URL: http://www.nbuv.gov.ua.
Опубліковано
2020-01-10