ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ГРУПОВОГО ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • І. Ю. Татулич
Ключові слова: груповий позов, позивач, сторони, процесуальний порядок, правосуддя

Анотація

У статті викладено наявні в теорії цивільного процесуального права погляди науковців та вче-
них-процесуалістів як вітчизняних, так і зарубіжних на поняття інституту групового позову. З’ясо-
вано сутність та значення групового позову для цивільного судочинства. Охарактеризовано ознаки
групового позову та на підставі цього сформульовано авторське визначення такого інституту.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом
на 1 лют. 2019 р. : (офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. 288 с. (Кодекси України).
3. Маан Б. Колективні позови в Європі. Право України. 2015. № 9. С. 13–17.
4. Романюк Я. Актуальні питання реформування цивільного процесуального законодавства
України. Право України. 2012. № 8. С. 288–305.
5. Вафин Я. Особенности судопроизводства по групповым искам в Англии. URL:
http://www.juristlib.ru/book_5459.html.
6. Жиди А. Кодекс гражданского судопроизводства: модель для стран континентального права.
Закон. 2013. № 11. С. 151–163.
7. Аболонин Г.О. Групповые иски в гражданском процессе: автореф. дис. … на соискание учен.
степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс, арбитражный процесс». Екатерин-
бург, 1999. 28 с.
8. Журбин Б.А. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по групповым и производ-
ным искам : автореф. дис. …на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданс-
кий процесс, арбитражный процесс». Саратов, 2009. 25 с.
9. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. Москва : Новая юстиция, 2006. 608 с.
10. Миколаец В. Понятие и признаки группового иска. Legea si viata. 2014. № 5/3. С. 38–41.
11. Осакве К. Классовый иск (class action) в современном американском гражданском процессе.
Журнал российского права. 2003. № 3. URL: http://uristy.ucoz.ru/publ/11-1-0-397.
12. Батаева Н.С. Судебная защита прав и интересов неопределённого круга лиц : дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международ-
ное частное право». Москва, 1998. 164 с. 246
Актуальні проблеми держави і права
13. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Москва : Проспект, 2004. 624 с.
14. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / под. ред. В.В. Безбаха. Москва :
Зерцало, 2008. 520 с. URL: http://mybrary.ru/users/personal/read/grajdanskiy-protsess-zarubejnyih-
stran.
15. Колесов П.П. Групповые иски в США. Москва : ООО «Городец-издат», 2004. 112 с.
16. Цивільний процес України : підручник / за заг. ред. д. ю. н., доцента М.М. Ясинка. Київ :
Алерта, 2014. 744 с.
17. Губська А.В. Груповий позов: теоретико-правові підходи до визначення поняття. Порівняльно-
аналітичне право. 2014. № 5. С. 68–72.
18. Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред.
В.В. Комарова. Харків : Право, 2011. 1352 с.
19. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студентів юридичних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів / за ред. С.Я. Фурси. Київ : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. 848 с.
20. Трач Ю.Ю. Окремі аспекти відмінності групового позову та процесуальної співучасті. URL:
http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=392.
21. Кулахметов Ш. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц : автореф. дис. … канд. юрид. Наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс,
арбитражный процесс». Саратов, 2011. 24 с.
22. Малешин Д.Я. Российская модель группового иска. Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. 2010. №. 4. С. 70–87.
23. Гражданский процесс : учебник / под ред. М.К. Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва : Городец, 2007. 784 с.
24. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты.
Москва : Волтер Клувер, 2008. 696 с.
25. Карева Т.Ю. Иски в защиту неопределённого круга лиц. Правоведение. 2008. № 4. С. 163–171.
26. Трач Ю.Ю. Передумови формування інституту групового позову в цивільному процесі Украї-
ни. Судова апеляція. 2009. № 1 (14). С. 98–103.
27. Романюк Я.М., Майстренко Л.О. Масовий позов: загальні характеристики, зарубіжний досвід,
перспективи впровадження в Україні. Вісник Верховного Суду України. 2015. № 3. С. 35–47.
28. Олдак Т.В. Специфіка групового позову у цивільно-процесуальному законодавстві України.
Науково-практична Інтернет-конференція 25.02.2016. Секція № 3. С. 1/3.
29. Білоусов Ю.В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Украї-
ні. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького інституту управління і права. 2012 р.
вип. І. № 1 (41). С. 295–309.
30. Миколаєць В.А. Місце групових позовів у системі масових позовів. Митна справа. 2014.
№ 2 (92). Частина 2. Книга 2. С. 45–149.
31. Степанчук М.В. Решение арбитражного суда по групповому иску: практические проблеми
реализации права на судебную защиту. Актуальные проблеми российского права. 2014. № 8 (45).
С. 1689–1693.
32. Миколаєць В.А. Груповий позов у цивільному процесі України : автор. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.03. Київ, 2014. 20 с.
33. Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : монографія.
Чернівці. Чернівецький нац. ун-т, 2016. 192 с.
Опубліковано
2019-12-19