ПРАКТИЧНI АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТIВ ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI У СФЕРI ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ

  • С. О. Телліс
Ключові слова: інтелектуальна власність, промисловий дизайн, огляд правозастосовної практики, аналіз судових рішень, патентний тролінг

Анотація

Стаття присвячена аналізу національної судової практики у спорах, пов’язаних з охороною прав на об’єкти промислового дизайну. Об’єктом дослідження є рішення судів у позначених суперечках за період 01.01.2014–01.01.2017. Стаття містить аналіз найбільш актуальних судових рішень у зазначеній сфері. Надано практичні рекомендації щодо розв’язання проблеми «патентно-митного тролінгу». Позначено шлях підвищення ефективності судочинства в галузі охорони ІВ.

Посилання

1. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1.
2. Державна фіскальна служба України. Департамент організації митного контролю. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html.
3. Глухiвський Л. Про тролів і про тролінг. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/2017-2-glukhivskii.pdf.
4. Інтерактивна База Даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». URL: http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp.
5. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». Документ 3688-12, чинний, поточна редакція – редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17. Стаття 6. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
6. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Митний кодекс України. Документ 4495-17, чинний, поточна редакція – редакція від 26.07.2017, підстава 2114-19. Стаття 511. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page18.
7. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Документ z1034-12, чинний, поточна редакція – прийняття від 30.05.2012. Пункт 1.4 частини 1. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12.
8. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Конституція України. Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція – редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19. Частина 3 статті 62. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр.
9. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок. Документ z0313-02, поточна редакція – редакція від 25.07.2011, підстава z0811-11. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02.
10. Interbranrd. Best Global Brаnds 2017. Top 100 Ranking. Page 33. URL: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/.
11. Горохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006.
12. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. Москва: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 192 с.
13. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». Документ 3688-12, чинний, поточна редакція – редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17. Пункт 8 статтi 14. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
14. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Господарський процесуальний кодекс України. Документ 1798-12, чинний, поточна редакція – редакція від 07.01.2018, підстава 2234-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
15. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Про судову експертизу. Документ 4038-12, чинний, поточна редакція – редакція від 11.10.2017, підстава 2148-19. Стаття 1.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
16. Федеральный патентный суд. Функции/организационная структура/перспективы.
URL: https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/.../infobroschuere_rus.pdf.
17. Теллic C.О. Охорона прав інтелектуальної власності в сфері промислового дизайну як умова інтеграції в систему міжнародної торгівлі. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. № 24.
Опубліковано
2020-01-10