ЩОДО ПИТАННЯ ІНКОРПОРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИХ НОРМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • Г. М. Сарибаєва
Ключові слова: систематизація, інкорпорація, технічні норми, техніко-юридичні норми, охорона здоров’я

Анотація

Стаття присвячена аналізу можливостей застосування інкорпорації до систематизації не тільки правових, а й технічних і техніко-юридичних норм (на матеріалах відповідних норм у сфері охорони здоров’я).

Посилання

1. Глущенко А.Н. Административно-правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. 286 с.
2. Воробйов В.В. Адміністративно-правове регулювання сфери охорони здоров’я: дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2012. 218 с.
3. Сучкова Т.Е. Основы административно-правового регулирования врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. 237 с.
4. Шилюк Т.О. Административно-правовое регулирование в области здравоохранения: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.14. Москва, 2010. 232 с.
5. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр (дата звернення: 05.03.2018).
6. Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». Державна Фармакопея України (ДФУ). URL: http://sphu.org/viddil-dfu (дата звернення: 05.03.2018).
7. Общая теория права и государства / под ред. д. ю. н., проф. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и дополн. Москва: Юристъ, 2001. URL: https://books.google.com.ua/books?id=KfShA (дата обращения: 05.03.2018).
8. Общая теория права: учебник для юридических вузов / Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; под общ. ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 384 с.
9. Гладун З.С. До питання про зміст адміністративно-правових норм у сфері охорони здоров’я населення. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія «Юридична». 2015. Вип. 2. С. 133–144.
10. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п (дата звернення: 05.03.2018).
11. Мішина Н. «Кодекс зебри» як модельна схема інкорпорації європейських стандартів прав людини. Актуальні проблеми правознавства: науковий збірник ЮФ ТНЕУ / редкол.: М.О. Баймуратов та ін. Тернопіль: Вектор, 2013. Вип. 3. С. 113–120.
12. Кошіль Н.М. Систематизація конституційного законодавства України : дис. … канд. юрид наук: спец. 12.00.02. Одеса, 2017. 187 с.
Опубліковано
2020-01-10