АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • О. В. Руденко
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, орган місцевого самоврядування, адміністративна послуга, господарювання

Анотація

У статті ґрунтовно проаналізовано адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання, що визначено як сукупність установлених законодавством України їхніх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у сукупності з обсягом правосуб’єктності й адміністративною відповідальністю посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Посилання

1. Энциклопедический словарь: ок. 80000 слов / гл. ред. А.М. Прохоров. Москва: Сов. энцикл., 1984. 1628 с.
2. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/.
3. Елистратов А.И. Административное право: лекции. Москва: Типографія Т-ва И.Д. Сытина, 1911. 235 с.
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2005. 656 с.
5. Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2010. 205 с.
6. Адміністративне право України: навчальний посібник: у 2 т. Херсон: ХМТ, 2011. Т. 1: Загальне адміністративне право / О.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін та ін.; за заг. ред. В.В. Галунька. 320 с.
7. Про місцеве самоврядування: Закон України. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
8. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарювання: Закон України. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
9. Про реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців: Закон України. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
Опубліковано
2020-01-10