КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦІЙСЬКОЇ КОМІСІЇ)

  • С. В. Осауленко
Ключові слова: свобода асоціацій, право на об’єднання в політичні партії, політичні партії, європейські стандарти, Венеційська комісія

Анотація

Нині законодавство України щодо конституційного права на свободу об’єднання в політичні партії цілком відповідає стандартам Ради Європи в цій сфері. Під час його подальшого вдосконалення важливо застосовувати також і документи Ради Європи рекомендаційного характеру, огляд яких здійснено в статті (Положення про правове регулювання діяльності політичних партій 2010 року, Керівні принципи та пояснювальна записка щодо законодавства про політичні партії: окремі питання 2004 року, Кодекс доброї практики щодо політичних партій 2009 року тощо).

Посилання

1. Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.02. Київ, 2010. 418 с.
2. Черничко В.В. Конституційне право на об’єднання у політичні партії в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Ужгород, 2016. 18 с.
3. Мішина Н.В. Європеїзація конституційного права України: проблеми і перспективи. Публічне право. 2011. № 3. С. 12–19.
4. Мішина Н. «Кодекс зебри» як модельна схема інкорпорації європейських стандартів прав людини. Актуальні проблеми правознавства: науковий збірник ЮФ ТНЕУ / редкол.: М.О. Баймуратов та ін. Тернопіль: Вектор, 2013. Вип. 3. С. 113–120.
5. Волкова Д.Є. Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Одеса, 2015. 189 с.
6. Волкова Д.Є. Європейські стандарти про громадські організації: проблеми та перспективи адаптації українського законодавства. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 11. С. 21–26.
7. Положення про правове регулювання діяльності політичних партій 2010 року (під редакцією ОБСЄ та Венеційської комісії, CDL-AD(2010)024). URL: https://www.osce.org/ru/odihr/81988 (дата звернення: 21.03.2018).
8. Керівні принципи та пояснювальна записка щодо законодавства про політичні партії: окремі питання 2004 року, CDL-AD(2004)007. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/81988 (дата звернення: 21.03.2018).
9. Висновок щодо заборони на фінансові внески до політичних партій з іноземних джерел 2006 року, CDL-AD(2006)014. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/229b826c8ac787dec2257d87004987c3/$FILE/CDL-AD(2006)014.pdf (дата звернення: 21.03.2018).
10. Положення про заборону та розпуск політичних партій та аналогічні заходи 1999 року, CDL-INF(2000)001. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2000)001-rus (дата звернення: 21.03.2018).
11. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec(2007)14. (неофіц. переклад). URL: http://www.minjust.gov.ua/0/23578 (дата звернення: 21.03.2018).
12. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій у Європі (Прийнято учасниками багатосторонньої зустрічі, організованої Радою Європи), Страсбург, 5 липня 2002 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_209&p=1282279540530744 (дата звернення: 21.03.2018).
13. Положення про заборону та розпуск політичних партій та аналогічні заходи 1999 року, CDL-INF(2000)001. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)021-e (дата звернення: 21.03.2018).
Опубліковано
2020-01-10