ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СПОРТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • В. Є. Макода
Ключові слова: фіксація, докази, Інтернет, авторське право, вихідний код, спортивний твір

Анотація

У статті досліджуються питання, які пов’язані з виникненням прав інтелектуальної власності у сфері спорту. Розкриваються проблеми, пов’язані з визнанням і визначенням нових об’єктів інтелектуальної власності, правовим регулюванням і належним захистом у тому числі й під час проведення національних і міжнародних спортивних змагань. Для забезпечення прав та інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності у сфері спорту пропонується внести зміни до законодавства України.

Посилання

1. Кашапов Н.В. Регламентация интеллектуальных прав в сфере спорта: диссертация. Москва, 2010. C. 2. URL: http://www.dissercat.com/content/reglamentatsiya-intellektualnykh-prav-v-sfere-sporta.
2. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 127.
3. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: монографія. Одеса: Фенікс, 2011. С. 213.
4. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 39. Ст. 383 (зі змінами).
5. Рамазанова Т. К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 9. С. 25–28.
6. Зеров К.О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. URL: http://iadvocate.com.ua/fiksatsiya-zmistu-veb-storinky-v-merezhi-internet-yak-element-zdijsnennya-prava-na-zahyst-avtorskyh-prav-na-tvory-shho-rozmishheni-v-merezhi-internet/.
7. Яворська О.С. Договори у сфері інтелектуального права: проблеми застосування чинного законодавства. URL: http://aphd.ua/publication-166/.
8. Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України: монографія. Львів, 2014. С. 71.
9. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та інші; за ред. О.В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 10.
Опубліковано
2020-01-10