ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОЗНАКИ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ

  • Н. С. Федорук
Ключові слова: людиноцентризм, етатизм, публічний інтерес, публічна влада, публічні правовідносини

Анотація

У статті проведено аналіз публічно-правових ознак сучасного адміністративного права з метою
оцінки їх відповідності доктрині людиноцентризму, в результаті чого доведено, що вони є етатист-
ськими та патерналістськими за своїм змістом. Зокрема, переосмислення потребують такі моменти, як
зміст поняття публічного інтересу, характер відносин між приватними особами і суб’єктами владних
повноважень, суть методів правового регулювання адміністративного права та ін.

Посилання

1. Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права на етапі становлення.
Актуальні проблеми держави і права. 2007. С. 10–16.
2. Адміністративне право України. Академічний курс в 2-х томах. Т.1. Загальна частина. Київ :
Юридична думка, 2004. 584 с.
3. Банчук О. Підстави розмежування публічного і приватного права в Україні. Публічне право.
2011. № 2. С. 143–151.
4. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / Р.С. Мельник,
В.М. Бевзенко. За заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376с.
5. Миколенко О.І. Публічний і приватний інтерес в адміністративному праві. Правова держава.
24’2016. С. 100–104.
6. Патей-Братасюк М. Антропоцентрична теорія права : навчальний посібник. Київ. 2010. 396 с.
7. Погребняк С.П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти). Державне
будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 12. 2006 р. С. 3–17.
8. Сандевуар П. Введение в право / Пер. с франц. Москва : Интратэк-Р. 1994. 324 с.
9. Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин. Вісник Академії правових наук
України. № 1(28), 2002. С. 36–46.
10. Шаптала Н.К. Принципи розмежування приватного та публічного права у регулюванні фінан-
сових відносин. Форум права. 2012. № 2. С. 759–762.
Опубліковано
2019-12-19