СТАДІЇ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ: ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ АТО

  • С. А. Коміссаров
Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративний процес, вчинення проступків, стадії провадження, публічний порядок

Анотація

У статті досліджено стадії проваджень у справах про забезпечення публічного порядку підрозділами Національної поліції України щодо запобігання проступкам у сфері публічного порядку в умовах АТО, проаналізовано основні наукові розвідки в досліджуваній сфері, розкрито сучасні концептуальні підходи й особливості застосування в чинному законодавстві України норм щодо проступків проти публічного порядку.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. Москва: БЕК, 1996. 355 с.
3. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: навчальний посібник / за заг. ред. І.П. Голосніченка. Київ: ГАН, 2003. 256.
4. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности: дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Юрид. ин-т МВД России. Москва, 1996. 210 c.
5. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. Москва: Норма, 2005. 800 с.
6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / за ред. О.В. Кузьменко. Київ: Атіка, 2008. 416 с.
7. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Производство по делам об административных правонарушениях: пособие для слушателей народных университетов. Москва: Знание, 1989. 88 с.
8. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебное пособие. Харьков: Одиссей, 2004. 272 с.
9. Саєнко С.І. Порушення адміністративно-деліктного провадження та справи про адміністративний проступок як об’єкт наукового аналізу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Луганськ, 2009. № 4. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/.../09_4_3_1.pdf.
10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навч. закл. Київ: Література ЛТД, 2001. 301 с.
11. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні. Право України. 2009. № 2. С. 80–87.
12. Углик Н. Поняття та класифікація заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 4. С. 51–53.
Опубліковано
2020-01-10