АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ ПРОЦЕДУРИ В КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРАХ: СТАНДАРТИ МОП І МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

  • I. V. Kolosov
Ключові слова: процедура, колективні трудові спори, МОП, процес, трудове право

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів у сфері процедур вирішення колективних трудових спорів, регіональних проблем та особливостей їх застосування й подальшим напрямам вивчення в указаній сфері.

Посилання

1. Біженці мають право на працю. URL: http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/Employment%20rights_ukr.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
2. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (зі змінами та доповненнями): Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 34. Ст. 227.
3. China’s labour dispute resolution system. URL: http://www.clb.org.hk/content/china%E2%80%99s-labour-dispute-resolution-system (day of address to is March, 22, 2018).
4. Conaghan, J. (2017). Labour law and feminist method. International Journal of Comparative Labour Law, University of Bristol, № 33(1), p. 93–114.
5. Данільян О.Г., Дзьобань О.П. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 c.
6. Employment related statutes including dispute resolution and collective agreements. URL: https://
www.casrilanka.com/casl/images/stories/EDBA/labour%20law.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
7. Kolosov I. Actual problems of certain labour disputes’ procedure forms using by the example of claim bring procedure to Swedish Labour Court. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 2–3 червня 2017 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 58–61.
8. Kolosov I.V. UK and US – labour dispute resolution procedures: pros et cons. Право та державне управління: збірник наукових праць: у 2 т. / за ред. О.В. Покатаєвої. Запоріжжя: КПУ, 2017. № 4 (29). Т. 1. С. 92–97.
9. Labour Dispute Law. URL: www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_er_2.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
10. Labour dispute prevention and resolution. URL: http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-dispute/lang--en/index.htm (day of address to is March, 22, 2018).
11. Mark Thomas. Global Unions, Local Labour, and the Regulation of International Labour Standards: Mapping ITF Labour Rights Strategies. URL: http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_conference_2010/papers/29._Global_Unions__Local_Labour__and_the_Regulation.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
12. Слюсар А.М., Колосов І.В. Поняття процедури у трудовому праві, її місце, роль та дуалістична природа як запобіжного механізму і підґрунтя ефективного судового вирішення трудових спорів. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса: НУ «ОЮА», 2017. Том ХХ. С. 143–157.
13. The labour Principles of the United Nations Global Compact – A Guide for Business. URL:
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm (day of address to is March, 22, 2018).
14. To conciliate or not to conciliate: Empirical Evidence from Labour Disputes in India. URL: http://www.labourlawresearch.net/sites/default/files/papers/Sapkal_adr-2%20copy.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
15. Finnish Labour Legislation and Industrial Relations. URL: https://www.expat-finland.com/pdf/finnish_labour_legislation.pdf (day of address to is March, 22, 2018).
Опубліковано
2020-01-10