ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ: ДОКТРИНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

  • А. О. Кодинець
Ключові слова: договір, правочин, юридичний факт, документ, цивільне правовідношення, договірне зобов’язання, цивільне законодавство

Анотація

Стаття присвячена визначенню правової природи й місця договорів у системі цивільно-правових інститутів, дослідженню тлумачення категорії «договір» у юридичній доктрині, розгляду правових засад договірного регулювання суспільних відносин. З позиції юридичної доктрини аналізуються наявні правові підходи до розуміння категорії та ознак договору, обґрунтовується концепція цивільно-правового регулювання договірних відносин, визначаються тенденції й перспективи їх регламентації в законодавстві України

Посилання

1. Советское гражданское право / отв. ред. В.А. Рясенцев. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Юридическая литература, 1975. Т. 1. 480 с.
2. Договірне право України. Загальна частина: навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, О.А. Беляневич, С.М. Бервено, Т.В. Боднар, О.В. Дзера, А.М. Блащук. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 891 с.
3. Покровский Б.В. Избранные труды по гражданскому праву / сост. М.К. Сулейменов. Алматы, 2003; Амангельды А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан. Алматы: ИЦ ОФ Интеграл, 2010. 344 с.
4. Підопригора О.А. Римське приватне право: підручник. 3-є вид., перероб. та доп. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
5. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
6. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 392 с.
7. Зобов’язальне право: теорія і практика: навч. посіб. для студ. юрид. вузів і ф-тів ун-тів / ред.: О.В. Дзера; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 910 c.
8. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному правів України: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. 36 с.
9. Иоффе О.С. Обязательственное право. Москва: Юрид. лит., 1975. 880 с.
10. Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1986; Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Киев, 1998. URL: http://terme.ru/dictionary/175/word/indukcija.
Опубліковано
2020-01-10