АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • І. І. Каракаш
Ключові слова: систематизація, інкорпорація, консолідація, кодифікація, екологічне законодавство, екологічний кодекс

Анотація

У статті розглядаються нагальні питання систематизації сучасного екологічного законодавства України шляхом проведення його кодифікації. Автор аналізує погляди провідних українських учених-юристів і вимоги законодавства до проведення такої кодифікації. На цій основі пропонується провести її на двоступеневому рівні, а саме: на першому етапі – на рівні прийняття Основ екологічного законодавства України, а на другому – на рівні розроблення і прийняття Екологічного кодексу України. Такий підхід до систематизації сучасного екологічного законодавства сьогодні, на думку автора, є найбільш реалістичним та оптимальним.

Посилання

1. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта, 2009. С. 380–381.
2. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: збірник наукових праць круглого столу. Київ: Обрії, 2011. 238 с.
3. Экологический кодекс Украины: мифы и реальность: материалы международного «круглого стола» г. Киев, 12–13 мая 2005. Киев: 2005; Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України: збірник наукових доповідей учасників «круглого столу» / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2012; Природоресурсне право в системі права України: збірник матеріалів «круглого столу» 30–31 жовтня 2015 року / за заг. ред. М.В. Шульги. Харків: ТОВ «Оберіг», 2015. 224 с.; Актуальні питання реформування правової системи: збірник матеріалів ХIV міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 року). Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 252 с.; Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції»: матеріали «круглого столу» (Харків, 8 грудня 2017 року) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. 322 с.
4. Шемшученко Ю.С. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права. Право України. 2011. № 2. С. 4–5.
5. Code de l'Environnement: прийнятий 18 вересня 2000 року. Officiel. 21.09.2000.
6. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). Київ, 2001. С. 70–140.
7. Костицький В.В. Методологічні проблеми кодифікації екологічного законодавства. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 31 січня 2009 року). Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. С. 78–81.
8. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації екологічного законодавства України. Правова держава Україна: проблеми, і перспективи розвитку: доповіді та наукові повідомлення на республіканський науково-практичній конференції 9–11 листопада1995 року м. Харків. Харків, 1995. С. 200–201.
9. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. С. 65.
10. Балюк Г.І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України. Екологічний кодекс: міфи та реальність: матеріали круглого столу (Київ, 12–13 травня 2005 року). Київ,
2005. С. 6–7; Балюк Г.І. Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: збірник наукових праць круглого столу 18 березня 2011 року / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. С. 14.
11. Панченко О.В., Проскура Т.Б. Кодифікація екологічного законодавства: світовий досвід та українські перспективи. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 553.
12. Гетьман А.П. Конституційні засади реформування екологічного законодавства. Тези доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 червня 2006 року). Харків, 2006. С. 46; Гетьман А.П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 107–114; Гетьман А.П. Доктрина науки екологічного права: ґенеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. Право України. 2014. № 12. С. 143–154.
13. Соколова А.К Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України. Проблеми законності. 2012. Вип. 120. С. 116–126.14. Гвоздик П.О. Джерела екологічного права України: монографія. Київ: Алерта, 2012. С. 270–271.
15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», затверджені Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38–39. Ст. 248.
16. Рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні, схвалені Постановою Верховної Ради України від 20 лютого 2003 року № 565-V. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 182.
17. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 880-р. Офіційний вісник України. 2007. № 79. Ст. 2961.
18. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 26. Ст. 218.
19. Проект Екологічного кодексу України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua.
20. Каракаш І.І. Прийняття Екологічного кодексу України як чинника підвищення ефективності правової охорони довкілля. Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Право, 2008. С. 11–14.
21. Модельный экологический кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств: принят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ: Постановление от 16 ноября 2006 года № 27-8. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 2007. № 39. Ч. 1. 69 с.
22. Экологический кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 года. Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2007. № 1. Ст. 1.
23. Малышева Н., Непийвода В. Соотношение природоресурсового и права и права окружающей среды: новый взгляд на старую проблему. Государство и право. 2007. № 9. С. 31–40.
24. Екологічне право України: підручник для вищих навчальних закладів. / за ред. І.І. Каракаша. Одеса: Фенікс, 2012. С. 29–31; Каракаш І.І. Щодо однорідності суспільних відносин, які складають предмет і систему екологічного права. Екологічне право України: система та межі правового регулювання: матеріали науково-практичного «круглого столу» м. Дніпропетровськ 25 вересня 2015 року. Дніпропетровськ, НГУ, 2015. 247 с. С. 75–83.
Опубліковано
2020-01-10