ОБҐРУНТОВАНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО СПРАВЕДЛИВОСТІ Й ЗАКОННОСТІ

  • П. Д. Гуйван
Ключові слова: мотивованість рішення, справедливість і визначеність правозастосування

Анотація

У роботі проведене дослідження проблематики застосування національними судовими органами принципів справедливого судочинства у світлі їх тлумачення Європейським судом з прав людини. Наголошено на обов’язку українських судів виносити обґрунтовані та мотивовані вердикти. Указано
на недоліки в практиці перегляду остаточних рішень, що набрали законної сили. Відмічено недемократичні нормативно-правові побудови щодо апеляційного та касаційного перегляду окремих справ.

Посилання

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Москва: Международные отношения, 1998. 400 с.
2. Рішення ЄСПЛ від 24 червня та 27 жовтня 1994 року у справі «Кеммаш проти Франції» (Kemmache v. France). URL: http://www.internationalhumanrightslexicon.org/hrdoc/docs/echrkemmachecase.html.
3. Рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», заява № 42310/04. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_683.
4. Рішення ЄСПЛ від 10 червня 1996 року у справі «Бенхем проти Сполученого Королівства» (Benham v. the United Kingdom), заява № 19380/92. URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/3109echr96.case.1/law-ihrl-3109echr96.
5. Рішення ЄСПЛ від 8 квітня 2004 року у справі «Асанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia), заява № 71503/01. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-4416"]}.
6. Рішення ЄСПЛ від 27 жовтня 1993 року у справі «Домбо Бегеер Б.В. проти Нідерландів» (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands), заява № 14448/88. URL: http://swarb.co.uk/dombo-beheer-bv-v-the-netherlands-echr-27-oct-1993/.
7. Рішення ЄСПЛ від 9 жовтня 1997 року у справі «Андроніку та Константину проти Кіпру» (Andronicou and Constantinou v. Cyprus), заява № 86/1996/705/897. URL: http://www.hrcr.org/safrica/life/andronicou_cyprus.html.
8. Рішення ЄСПЛ від 12 липня 1988 року у справі «Шенк проти Швейцарії» (Schenk v. Switzerland), заява № 10862/84. URL: http://swarb.co.uk/schenk-v-switzerland-echr-12-jul-1988/.
9. Рішення ЄСПЛ від 9 червня 1998 року у справі «Тейшейра ді Кастро проти Португалії» (Teixeira de Castro v. Portugal), заява № 25829/94. URL: http://swarb.co.uk/teixeira-de-castro-v-portugal-echr-9-jun-1998/.
10. Рішення ЄСПЛ від 9 грудня 1994 року у справі «Руіс Торіа проти Іспанії» (Ruiz Toriya v Spain), заява № 18390/91. URL: https://openlibrary.org/works/OL718867W/Case_of_Ruiz_Torija_v._Spain_(39_1993_434_513).
11. Тихонова Ю.С. Мотивированность и обоснованность решений в гражданском судопроизводстве. Современное право. 2013. № 3. С. 108–110.
12. Сальвиа де М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 1072 с.
13. Рішення ЄСПЛ від 31 травня 2007 року у справі «Лізанець проти України», заява № 6725/03. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_216.
14. Рішення ЄСПЛ від 18 лютого 2009 року у справі «Андрєєва проти Латвії» (Andrejeva v. Latvia), заява № 55707/00. URL: http://www.refworld.org/cases,ECHR,49a654aa2.html.
15. Рішення ЄСПЛ від 29 жовтня 1991 року у справі «Гелмерс проти Швеції» (Helmers v. Sweden), заява № 11826/85. URL: http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4529165.
16. Рішення ЄСПЛ від 23 жовтня 1996 року у справі «Леваж Престасьон Сервіс проти Франції» (Levages Prestations Services v. France). URL: http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6474.html.
17. Постанова Верховного Суду України від 3 березня 2016 року у справі 5-347 кс 15.
18. Рішення ЄСПЛ від 28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України», заява № 23436/03. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_037.
19. Рішення ЄСПЛ від 21 лютого 1975 року у справі «Голдер проти Об’єднаного Королівства» (Golder v. the United Kingdom), заява № 4451/70. URL: http://swarb.co.uk/golder-v-the-united-kingdom-echr-21-feb-1975/.
20. Рішення ЄСПЛ від 8 січня 2008 року у справі «Скорик проти України», заява № 32671/02. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3726.html.
21. Рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Подбіельські та ППУ Полпуре проти Польщі» (Podbielski and PPU Polpure v. Poland), заява № 39199/98. URL: http://swarb.co.uk/podbielski-and-ppu-polpure-v-poland-echr-26-jul-2005/.
22. Рішення ЄСПЛ від 6 грудня 2007 року у справі «Воловік проти України» (Volovik v. Ukraine), заява № 15123/03. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_336.
23. Справа № 554/11212/14-ц, розглянута Октябрським районним судом м. Полтави. Архів Октябрського районного суду м. Полтави за 2014 рік.
Опубліковано
2020-01-10