ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГРАМИ «TWINNING» В УКРАЇНІ

  • О. О. Губанов
Ключові слова: інституційна розбудова, орган-бенефіціар, програма Twinning, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Анотація

У статті розкрито сутність та складові елементи інструменту інституційної розбудови Twinning. На основі звітності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та національного законодавства досліджено ефективні напрямки реалізації даної програми в Україні. Здійснено аналіз проблемних питань проектів Twinning і запропоновано можливі шляхи їх подолання або вдосконалення вже існуючої ситуації як на нормотворчому, так і на практичному рівні.

Посилання

1. Twinning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/twinning
2. Акуленко Л.В. Перші результати використання інструменту інституційного будівництва Twinning в Україні: проблеми та шляхи їх подолання // Л.В. Акуленко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2009. – Вип. 2 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09alvpsp.pdf
3. Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст.2131.
4. Европейська інституціональна розбудова в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/report.pdf
5. Інструмент інституційної розбудови TWINNING [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsbt.gov.ua/storinka/instrument-instytuciynoyi-rozbudovy-twinning
6. Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні : Указ Президента України від 6.10.2005 р. № 1424/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. – Ст.2543.
7. Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 528 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 41. – Ст.1367.
8. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–членами, з іншої сторони: угода, міжнародний документ від 27.06.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Ст. 2125.
9. Про діяльність АОП Twinning : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27.09.2013 р. № 169.
10. Про затвердження Інструкції про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 558 (ДСК) (втратила чинність).
11. Про затвердження Положення про здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні : Наказ Головного управління державної служби України від 11.07.2008 р. № 191 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – Ст.2575.
12. Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 700 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 83. – Ст.2733.
13. Про створення Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning : Наказ Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.06.2012 р. № 120/702 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0120859-14/card6/sp:max15#Public
14. Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст.1106.
15. Толкованов В.В. Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Толкованов // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua.
16. Харитонов Є.О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС / Є.О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М.В. Афанасьєва; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 232-270.
17. Щербак Н.В. Інституційна підтримка модернізації державного управління в умовах реалізації політики європейської інтеграції // Н.В. Щербак // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 3. – С. 21–28.
18. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При ПрезидентовіУкраїни; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 7: Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / Наук.-редкол. тому: І.А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова), О.М. Руденко та ін. – Київ, 2011. – 761 с.
Опубліковано
2020-01-10