КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК: КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ЧИ ЗЛОЧИНИ

  • Р. А. Волинець
Ключові слова: кримінальне правопорушення, злочин, кримінальний проступок, злочин проти фондового ринку, покарання

Анотація

У статті розглядається питання щодо можливості зарахування окремих злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених ст. ст. 199, 2221, 2231, 2232, 224, 2321, 2322 КК, до категорії кримінальних проступків. На підставі аналізу наукових позицій, висловлених у юридичній літературі, а також окремих законодавчих ініціатив у цій сфері запропоновано власне бачення шляхів вирішення цього питання.

Посилання

1. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279-1). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62902.
2. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62859.
3. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 224 с.
4. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / В.О. Туляков, Г.П. Пімонов, Н.І. Мітріцан та ін.; за ред. В.О. Тулякова. Одеса: Юридична література, 2012. 424 с.
5. Лещук К.Б. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, вчинених на ринку цінних паперів: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харків, 2011. 214 с.
6. Павлик Л.В. Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Львів, 2013. 248 с.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Проект Закону України від 16 листопада 2017 р. (реєстр. № 7279-1). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62902.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Проект Закону України від 10 листопада 2017 р. (реєстр. № 7279). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62859.
9. Сахарова О.Б. Попередження органами внутрішніх справ злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Київ, 2002. 249 с.
Опубліковано
2020-01-10