МЕТОД І РЕЖИМ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

  • Л. В. Вакарюк
Ключові слова: правовий режим, метод, правове регулювання, трудове право, трудоправовий режим, суспільні відносини у сфері найманої праці

Анотація

У статті проаналізовано основні етимологічні визначення понять «правовий режим» і «метод правового регулювання». З’ясовано, що ці поняття в системі категоріального апарату трудового права взаємопов’язані та впливають одне на одного.

Посилання

1. Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики. Изв. вузов. Серия «Правоведение». 1996. № 1. С. 16–29.
2. Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2009. 576 с.
3. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва: Юрид. лит., 1966. 187 c.
4. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. докт. юрид. наук., проф. акад. АПрН України М.В. Цвіка, докт. юрид. наук., проф. акад. АПрН України О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.
5. Козюбра М.І. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
6. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.
7. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. 3-тє вид., перероб і доп. Харків: ФІНН, 2010. 752 с.
8. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности. Государство и право. 1994. № 3. С. 7–9.
9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2001. 176 с.
10. Савостин А.А. Методы административно-правового регулирования общественных отношений: дисс. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.14. Москва, 2005. С. 98.
11. Проблемы теории государства и права / под ред. С.С. Алексеева. Москва: Юрид. лит., 1987. 448 с.
12. Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія. Харків: ХНАДУ, 2014. 260 с.
13. Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. Москва: Проспект, 2008. 576 с.
14. Соколова І.О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Харків, 2011. С. 34.
15. Хохлова Е.М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правого регулирования: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений». Саратов, 2008. 26 с.
16. Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т. Москва: Статут, 2010. Том 6: Восхождение к праву: Поиски и решения. 495 с.
17. Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 592 с.
18. Шундиков К.В. Цели и средства в праве: Общетеоретический аспект: дисс. …. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Саратов, 1999. 182 с.
19. Шундиков К.В. Правовые механизмы: Основы теории государства и права. Государство и право. 2006. № 12. С. 12–21.
20. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. Москва, 1972. 288 с.
21. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва: Статут, 1999. 712 с.
22. Рушайло В.Б. Специальные административно-правовые режимы в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.14. Москва, 2004. 347 с.
23. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 661 с.
24. Горшенев В.М. Понятие метода правового регулирования и его разновидности. Ученые труды Свердловского юридического института. Вып. 5. Свердловск, 1966. С. 400.
Опубліковано
2020-01-10