ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • О. Р. Вайцеховська
Ключові слова: міжнародна неурядова фінансова організація, міжнародна правосуб’єктність, суб’єкт міжнародного права

Анотація

У статті досліджено наукові підходи до правового статусу міжнародних неурядових організацій. На підставі виявлення елементів міжнародної правосуб’єктності в міжнародних неурядових фінансових організацій установлено їхню міжнародну спеціальну правосуб’єктність у міжнародних фінансових правовідносинах

Посилання

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / за ред. В.Г. Буткевича. Київ: Либідь, 2002. 608 с.
2. Тарасов О.В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 509 с.
3. Білорус І.О. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного права: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Українська академія зовнішньої торгівлі. Київ, 2005. 219 с.
4. Фельдман Д.И., Курдюков Г.И. Основные тенденции развития международной правосубъектности. Казань: Издательство Казанского университета, 1974. 90 с.
5. Вайцеховська О.Р. Правова природа комерційних угод між державами та іноземними приватними юридичними особами. Часопис Київського університету права. 2017. № 4.
6. Тимченко Л.Д. Международное право: учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999. 528 с.
7. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. Москва: Юридическая литература, 1988. 238 с.
8. Баймуратов М.О. Міжнародне право: підручник. Суми: ВТД «Університетська книга»; Одеса: «Астропринт», 2006. 424с.
9. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. 5-те вид, перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 582 с.
10. Мельник П.В., Тарангул П.В., Гордей О.Д. Банківські системи зарубіжних країн: підручник. Київ: Алерта, 2010. 586 с.
11. Макарова И.А. Международное право в современном мире: сборник статей. Москва: Международные отношения, 1991.
12. O’Connell D.Р. The international law of sea. Vol. 1. 634 p.
13. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду від 22.07.1944. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921/page.
14. Регулювання міжнародного ринку цінних паперів. URL: https://studlib.info/finansy/68817-regulyuvannya-mizhnarodnogo-rinku-cinnikh-paperiv/.
Опубліковано
2020-01-10