ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ФІГУРИ АДВОКАТА ЯК СУБ’ЄКТА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • А. Ю. Брода
Ключові слова: адвокат, правова допомога, захисник, періодизація, представник

Анотація

У науковій статті автором розкрито генезис становлення фігури адвоката як суб’єкта надання правової допомоги в адміністративному процесі. Визначено передумови становлення інституту адвокатури. Виділено етапи становлення адвоката в адміністративному процесі: дореволюційний період; реформаторський період; сучасний період. Виокремлено особливості кожного періоду. Акцентовано увагу на законодавчому регулюванні статусу адвоката з 1884 року по сьогоднішній час.

Посилання

1. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Москва: Политическая литература, 1974. Т. 35. 230 с.
2. Роль и задачи российской адвокатуры: сб. статей, посвященный 50-летию советской адвокатуры / под редакцией А.Я. Сухарева. Москва, 1972. 350 с.
3. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. Москва: Издательство АН СССР, 1958. 181 с.
4. Ямпольская Ц.А. Субъекты советского административного права: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук / Академия наук СССР. Институт права им. А.Я. Вышинского. Москва, 1958. 38 с.
5. Петров Г.И. Советское административное право. Часть Общая. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1960. 344 с.
6. Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. Ст. 33.
7. Советское административное право: учебник / под ред. П.Т. Василенкова. Москва: Юрид. лит., 1981. 464 с.
8. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. Москва: Юринформцентр, 1998. 798 с.
9. Комзюк А.Т., Городиський М.І. Адміністративна відповідальність в Україні. Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. 77 с.
10. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України (адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ): навчальний посібник. Київ, 1995. 78 с.
11. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. Харьков: Право, 1998. 268 с.
12. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: учебник для вузов. Киев: Литера ЛТД, 2001. 333 с.
13. Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура России: учебное пособие. Москва: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2000. 376 с.
14. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.
Опубліковано
2020-01-10