ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕФІНІЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІДЕОЗАПИСУ ФІКСАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

  • А. В. Бєжанова
Ключові слова: технічні засоби, відеозапис, слідчі(розшукові) дії, кримінальне провадження, докази, відеоконференція

Анотація

У статті проаналізовано специфіку та проблеми визначення технічних засобів відеозапису, за допомогою яких фіксуються хід і результати слідчої (розшукової) дії й інших процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, у кримінальному провадженні в Україні; визначено перспективи використання технічних засобів відеозапису під час застосування режиму відеоконференції, а також сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та юридичної практики з означеної проблематики.

Посилання

1. Кобець М.В. Поняття науково-технічного забезпечення у кримінальному судочинстві. Наука і правоохоронна. Київ: ДНДІ МВС України, 2013. № 3 (21). С. 181–185
2. Цымбал П.В. Совершенствование использования научно-технических достижений в расследовании преступлений: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Киев, 1992. 25 с
3. Тимчишин Д.М. Використання науково-технічних засобів під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваного. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 298–302.
4. Черниченко І.В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції. Часопис Київського університету права. 2013. Вип. 4. С. 332–336.
5. Керевич О.В. Застосування технічних засобів фіксування за новим КПК України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2003. № 1. С. 367–372.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, 11–12, 13. Ст. 88.
8. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 544 с.
9. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: навчальний посібник. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 368 с.
10. Соколан Т.С. Адміністративно-правове регулювання застосування відеоспостереження правоохоронними органами України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 245 с.
11. Сокиран М.Ф. Процесуальні і тактичні питання використання звуко-, відеозапису в кримінальному судочинстві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2008. 20 с.
12. Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. Київ, 2009. 26 с.
13. Цехан Д.М. Цифровi докази: поняття, особливості та місце у системі доказування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. № 5. С. 256–264.
Опубліковано
2020-01-10