ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА Л.Й. ПЕТРАЖИЦЬКОГО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕОФІЦІЙНОГО ПРАВА

  • Д. В. Щамбура
Ключові слова: інтуїтивне право, неофіційне право, офіційне право, позитивне право, психологічна теорія

Анотація

Проаналізовано психологічну теорію права Л.Й. Петражицького як основу для формування концепції неофіційного права.

Визначено сутність права як феномену за Л.Й. Петражицьким та виокремлено критерії, використані ним для поділу права на види. Офіційним правом Л.Й. Петражицький вважав право, яке підлягає застосуванню і підтримці з боку представників державної влади», а неофіційним – право, позбавлене такої підтримки. Неофіційне право в реальному правовому житті займає домінуюче становище і характеризується тим, що стосується окремої життєвої ситуації, узгоджується з індивідуальними особливостями конкретного випадку; являє собою динамічну систему, яка існує тоді, коли й «відбувається», коли виникає комунікація між індивідами; має добровільний характер і не потребує забезпечення державним примусом, містить не норми у формальному розумінні, а узгоджені сторонами поведінкові установки.

Посилання

1. Andrzej Kojder. Idee naukowe Leona Petrażyckiego, które przetrwały próbę czasu. Studia Iuridica. Redaktor naukowy: Marek Zubik, Krzysztof Koźmiński, Krzysztof Szczucki. 2018. № 74: Leon Petrażycki i jego dzieło. S. 155–161.
2. Атоян О. М. Ідея інтуїтивного права в концепції Л. Петражицького. Юридичний вісник. 2010. № 2(15). С. 8–11.
3. Баютова М.С. Многоликое право в социальной философии Л.И. Петражицкого. Вестник Курганского государственного университета. 2014. № 3(34). С. 13–17.
4. Бирюков С.В. Право, параправо, теневое право, полуправо, неправо: об обоснованности «удвоения» права. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4. С. 43–49.
5. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / пер. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. Санкт-Петербург: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 848 с.
6. Дудченко В.В. До питання про емотивну природу права. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. Одеса: Юрид. л-ра, 2016. С. 50–52.
7. Койдер А., Тимошина Е. Библиография работ, посвященных Л.И. Петражицкому. Петражицкий Л. И. Теория и политика права. Избр. тр. / науч. ред. Е.В. Тимошина. Санкт-Петербург : Юрид. книга, 2010. С. 966–1012.
8. Корчевна Л.О. Співвідношення моралі і права в ученні Льва Петражицького. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 16–22.
9. Малько А.В., Невважай И.Д. Правовая жизнь и теневое «право». Правовая политика и правовая жизнь. 2013. № 4. С. 8–16.
10. Мережко А.А. Психологическая теория международного права (публичного и частного): монография. Одесса: Феникс, 2012. 244 с.
11. Мережко А.А. Психологическая школа права Л.И. Петражицкого. Истоки, содержание, влияние. Одесса: Фенікс, 2016. 523 с.
12. Мережко А.А. Типология норм международного права в свете психологической теории права. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 62. С. 281–293.
13. Павлова Т.С. Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького. Гілея: науковий вісник. Філософські науки. 2015. Вип. 101. С. 231–234.
14. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. СПб: типография Ю. Ж. Эрлих, 1905. 358 c.
15. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 608 с.
16. Самигуллин В.К. Право и неправо. Государство и право. 2002. № 3. С. 5–8.
17. Стовба О. Назад… у майбутнє? (рецензія О. Стовби на монографію О. Мережка «Психологічна теорія міжнародного права (публічного і приватного)»). Філософія права і загальна теорія права 2012. № 2. С. 397–399.
18. Супрун Н.А. Петражицький Лев Йосипович. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Petrazhytskyj_L (дата звернення: 27.09.2018).
19. Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте классического и постклассического правопонимания: дис… докт. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2013. 556 с.
20. Титов В. Логіко-філософські погляди Л. Петражицького. Філософські обрії. 2014. № 31. С. 118–128.
Опубліковано
2019-12-24