ДОГОВІР ІЗ ВАРЯГАМИ ЯК ПРЕДТЕЧА ДЕРЖАВНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • І. К. Шумський
Ключові слова: Київська Русь, варяги, міжнародні договори, теорії походження держав, ряд

Анотація

Розглянуто літописні відомості про прикликання варягів та «ряд» як державоутворюючий договір, зіставлено його істотні умови з подібними договорами Західної Європи, а також розкрито питання походження Київської Русі з погляду договірної теорії.

Посилання

1. История дипломатии. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1941. Т. 1. 566 с.
2. Ловмянский Г. Русь и норманны. М., 1985. 302 с.
3. Етнічна та етнокультурна історія України: у 3 т. / за ред. Г. Скрипника. К.: Наукова думка, 2005. Т. 1. 512 с.
4. Задорожній О. Міжнародно-правова діяльність князів Київської Русі періоду «відносної централізації»: від Аскольда до Святослава. Науковий вісник Уєгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 171–175.
5. Мельникова Е. Укрощение неукротимых: договоры с норманнами как способ их интеграции в инокультурных обществах. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 2 (32). С. 12–26.
6. Мельникова Е. Древняя Русь и Скандинавия: избранные труды. М., 2011. 476 с.
7. Рогов В. Древнерусская правовая терминология в отношении к теории права: очерки ІХ – середины ХVІІ вв. М., 2006. 269 с.
8. Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М. Цвіка, О. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 584.
9. Задорожній О. Утворення Київської Русі як феодальної держави Середньовіччя та суб’єкта міжнародного права як результат взаємодії різнорідних факторів. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 73. С. 146–152.
10. Бедрій М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі. Молодий вчений. 2014. № 8 (1). С. 179–184.
Опубліковано
2019-12-24