ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • О. В. Топчій
Ключові слова: взаємодія органів виконавчої влади з громадянським суспільством, суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки, інформаційна безпека неповнолітніх

Анотація

Нагальність проблем забезпечення інформаційної безпеки, зокрема щодо неповнолітніх, зумовила актуалізацію теоретичного розгляду питань взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства. У статті досліджується інституціональний феномен взаємодії, її характеристики, механізм реалізації. Теоретичні відомості підкріплюються аналізом документів та аналізом подій, відображених на офіційних сайтах міністерств та окремих громадських організацій. На підставі цього узагальнено причини недоліків, подолання яких дасть змогу суттєво змінити на краще існуючу ситуацію у сфері забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх.

Посилання

1. Гурковський В.І. Взаємовідносини органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки України: організаційно-правові питання. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: науковий журнал. 2002. № 3. С. 27–32.
2. Гурковський В.І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; Нац. академія держ. управління при Президентові України. К., 2004. 23 с.
3. Бурило Ю.П. Участь недержавних суб’єктів у здійсненні державного управління інформаційною сферою. Правова інформатика. 2007. № 4. С. 34–39.
4. Головка А.А. Інститути громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки України. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2015. Вип. 3/4(27/28). С. 13–16.
5. Лісовська Ю.П. Адміністративно-правова діяльність недержавних органів та організацій як структурних елементів системи забезпечення інформаційної безпеки. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. 2014. Вип. 2(41). С. 108–113.
6. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А.М. Пелещишин, Ю.О. Сєров, О.Л. Березко та ін.; за ред. А.М. Пелещишина. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. 368 с.
7. Поляруш О.О. Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України. Інформація і право. 2011. № 1(1). С. 66–68.
8. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: монографія. О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. 196 с.
9. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства: навч. посібник / Ю.П. Сурмін, А.М. Михненко, Т.П. Крушельницька та ін.; за наук. ред. Ю.П. Сурміна, А.М. Михненка. К.: НАДУ, 2011. 387 с.
10. Дзюба А.Ю. Проблеми взаємодії державних органів влади з громадськістю у запобіганні злочинності неповнолітніх в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 27. С. 221–228.
11. Дуванська К.О. Взаємодія установ та організацій щодо реалізації профілактичної діяльності з неповнолітніми правопорушниками. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 23(1). С. 127–134.
12. Канатбек А. Оптимізація шляхів запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми, силами громадськості. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 1. С. 256–258.
13. Ніколенко Д.О., Григоренко І.А. Принцип «community policing» як інтегральна складова роботи правоохоронних органів щодо профілактики девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 270–279.
14. Харук Ю.М. Вплив моральних чинників на злочинність неповнолітніх та організація профілактики правопорушень місцевими органами виконавчої влади. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 3. С. 170–179.
15. Великий тлумачник словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
16. Михненко А.М., Кравченко С.О., Пантелейчук І.В. та ін. Суспільство та влада: механізми взаємодії: навч.-метод. матеріали для слухачів дисципліни «Механізми взаємодії суспільства і влади». К.: НАДУ, 2013. 80 с.
17. Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: монографія. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. 211 с.
18. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
19. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. № 4275-VІ (у редакції від 22 липня 2018 р.) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1.
20. Ліпкан В.А. Правова природа феномена інформаційного волонтерства. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 121–131.
21. «ВКошмаре» – сетевая травля стала для подростков нормой. URL: https://www.pravmir.ru/vkoshmare-setevaya-travlya-stala-dlya-podrostkov-normoy/.
22. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п.
23. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п.
24. Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2-2015-п.
25. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 127 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2017-п.
26. Офіційний сайт Міністерства інформаційної політики України. URL: https://mip.gov.ua/content/askyourquestion.html.
27. МОН спільно з трьома міністерствами розроблять програму дій з антибулінгу у сфері освіти.
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-spilno-z-troma-ministerstvami-rozroblyat-programu-dij-z-antibulingu-u-sferi-osviti.
28. Офіційний сайт громадської організації «Ла Страда – Україна». URL: https://la-strada.org.ua/.
Опубліковано
2019-12-24