ЩОДО ВТРУЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У РОЗСУД КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Ю. І. Цвиркун
Ключові слова: : колегіальний суб’єкт публічної адміністрації,, адміністративний розсуд, управлін- ський розсуд, суддівський розсуд, втручання, адміністративне судочинство.

Анотація

Стаття присвячена такому явищу, як втручання адміністративного суду у розсуд суб’єкта публіч-
ної адміністрації – колегіального органу. У ній здійснено правовий аналіз підходів до розуміння цього
явища, яке, на нашу думку, повною мірою стало можливим із впровадженням в Україні адміністра-
тивного судочинства і має тенденції до поширення. Досліджено, що втручання адміністративного
суду у розсуд органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних
повноважень може відбуватися, як правило, у разі здійснення так званого «правозахисного» процесу-
ального розсуду. Зроблено висновок, що адміністративний суд має повноваження втручатися у розсуд
публічної адміністрації на підставі закону. Таке втручання здійснюється судом з метою відновлення
порушених прав, свобод та інтересів особи. Зауважено, що чітких меж втручання суду у розсуд суб’єк-
та публічної адміністрації закон не установлює і ці межі визначаються судом самостійно з урахуван-
ням певних чинників.

Посилання

Рісний М.Б. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд.

юрид. наук : 12.00.01. Львівський національний ун-т імені Івана Франка. Львів, 2006. 16 с.

Савчин М. Свобода суддівського розсуду у світлі обґрунтованості рішень судів апеляційної

та касаційної інстанцій. Юридичний вісник України, 2016, 22 липня, № 28. URL: http://yurincom.

deploy.am.com.ua/svoboda-suddivskogo-rozsudu-u-svitli-obgruntovanosti-rishen-sudiv-apelyatsijnoyi-

ta-kasatsijnoyi-instantsij/.

Личман Л. Судейское усмотрение (теоретический и гражданско-процесуальный аспекты).

Legea si Viata. 2014. № 2/3 (266). P. 60–63.

Бевзенко В.М., Панова Г.В. Сутність та підстави втручання адміністративного суду у розсуд

публічної адміністрації : монографія / за заг. ред. В.М. Бевзенка. Київ : ВД «Дакор», 2018. 232 с.

Ільницький О. Обрання способу судового захисту у справах із використанням дискреційних повнова-

жень суб’єктами публічної адміністрації. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 108–113.

Лист Верховного Суду України від 29 жовт. 2008 № 19-3767/0/8-08. URL:

http://www.ligazakon.ua.

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судове рішення в адміністра-

тивній справі» від 20 трав. 2013 року № 7. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.

Пуделька Й. Понятие усмотрения в административном праве Германии и его отграни-

чение от судебного устройства. Вестник СПбГУ. Право, 2017. Т.8. Вып. 4, с. 443–451. URL:

https://doi.org/10.21638/11701/spbu14.2017.406.

Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі. Наукові записки. Юридичні науки :

зб. наук. праць. Т. 26. Київ, 2004. С. 75–79.

Сеньків О.I. Адмiнiстративно-правовi пiдходи щодо визначення сутностi поняття i функцiй

судового розсуду. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук

України. 2016. № 6. С. 46–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2016_6_8.

Мельник Г.П. Судовий розсуд (дискреція) як явище правової системи. Наукові записки

НаУКМА. Київ, 2009. Т. 90. Юридичні науки. С. 44–47.

Барак Аарон. Судейское усмотрение: монография / Перевод с английского. Москва : Норма,

376 с.

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12 січ. 2017 року, справа № К/800/21531/16.

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64262061.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олссон проти Швеції» від

берез. 1988 року (скарга № 10465/83). URL: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Olsson_v_

Sweden_N_1_28_03_1988.pdf.

Панова Г.В. Деякі особливості втручання адміністративного суду у розсуд суб’єкта публічної

адміністрації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».

Випуск № 3. Том 2. С. 43–47.

Цвіркун Ю.І. Колегіальність суб’єктів публічної адміністрації. Науковий вісник Міжнародно-

го гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 23. С. 70–73.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуа-

льного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 272

Актуальні проблеми держави і права

актів : Закон України від 3 жовт. 2017 р. № 2147-VIІI / Верховна Рада України. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL:

http://www.ligazakon.ua.

Опубліковано
2019-12-19