ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  • Р. Я. Мандель
Ключові слова: дискримінація, принцип недискримінації, рівність, права людини

Анотація

Аналізуються положення українського законодавства, які містять заборону дискримінації. Вказано на позитивний вплив Європейського Союзу на Україну в питанні запобігання та протидії дискримінації. Обґрунтовано необхідність внесення змін до деяких нормативно-правових актів із метою покращення антидискримінаційних механізмів.

Посилання

1. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http: // zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254r/96-вр.
2. Про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні: щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. К., 2017. 627 с.
3. План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. URL: http: // www.kmu.gov.ua/document/ 244813925/.pdf.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації: Закон України № 1263–VII від 13 травня 2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1263-18.
5. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон від 6 вересня 2012 р. № 5207–VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
6. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України № 5207–VI від 6 вересня 2012 р. (стара редакція). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17/ed20120906.
7. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон від 8 вересня 2005 р. № 2866–IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
8. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України № 2229–VIII від 7 грудня 2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.
9. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України № 1618–IV від 28 серпня 2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n391.
10. Гуменюк І. Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 3. С. 60–64.
11. Кодекс законів про працю України: Закон України № 322–VIII від 10 грудня 1971 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n26.
12. Крусс В. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы. Государство и право. 2000. № 10. С. 43–50.
13. Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10–644/0/4–14 від 7 травня 2014 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v64474141.
14. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875–XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87512.
15. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть із ВІЛ: Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2861–VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286117.
16. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706–VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170618.
17. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987–XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/98712.
18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. Мельника, М. Хавронюка. 9 вид., переробл. та допов. К.: Юридична думка, 2012. 1316 с.
19. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341–ІІІ від 5 квітня 2001 р. URL: http:// zakon.rada/gov/ua/laws/show/2341-14.
20. Сметаніна Н., Рябокінь О. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті». Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 281–284.
21. Крюков О. Понятие, особенности учета и расследования преступлений на почве ненависти. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 198–205.
22. Про порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів: наказ МОЗ № 385 від 1 серпня 2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0896-05.
23. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України № 1129–IV від 11 липня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15.
Опубліковано
2019-12-23