РОЛЬ ВИБОРІВ, ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА ВИБОРЧИХ СПОРІВ ГРОМАДЯН У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

  • О. Д. Лещенко
Ключові слова: виборче право, вибори, виборчі спори, права людини

Анотація

Досліджено ролі виборів, виборчих прав та виборчих спорів громадян у реалізації концепції безпосереднього народовладдя в Україні. Автор показує, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Незважаючи на прогрес, досягнутий багатьма країнами у сфері побудови демократичних інститутів і захисту прав людини, стан демократії в деяких регіонах світу, як і раніше, нестійкий, а їхні інститути надто слабкі для забезпечення ефективного управління. Автор обґрунтовує думку, що з метою забезпечення вільних виборів як основного показника наявності демократії в Україні насамперед варто відійти від позитивістського (формального) підходу під час застосування виборчого законодавства й інших регуляторів виборчих процедур. Будь-яке неоднакове розуміння процедури має трактуватися в бік захисту виборчих прав та їх реалізації. Такою ж має бути внутрішня сутність виборчого законодавства.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 54к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
2. Конституція України у судових рішеннях / М. Орзіх, А. Єзеров, Д. Терлецький. К.: Юрінком-Інтер, 2011. 432 с.
3. Погорілко В., Ставнійчук М. Виборче право. Юридична енциклопедія. Т. 1. К., 1998. С. 362–363.
4. Погорілко В. Вибори. Юридична енциклопедія. Т. 1. К., 1998. С. 356.
5. Федоренко В. Референдум. Юридична енциклопедія. Т. 5. К., 2003. С. 301–302.
6. Ключевая роль государственного управления и принципа благого управления в осуществлении Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций: развитие институционального потенциала: доклад Секретариата ООН. URL: http: //unpan1. un. org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan005516.pdf.
7. Козодой Л. Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. К., 2006. 228 с.
8. Тодыка О. Конституционные основы избирательного процесса: сравнительно-правовой анализ. Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. Вип. 41. С. 58–62.
9. Андрєєвський В. Види судового захисту. Формальний і матеріальний захист у «слідчо-судовій» та «судовій» системах розгляду кримінальних справ. Часопис Київського університету права. 2006. № 3. С. 130–134.
10. Барабаш Ю. Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № № 4–5.
11. Киельмансегг П. Квадратура круга. Размышления о характере репрезентативной демократии. Политическая философия Германии. М.: Современные тетради, 2005.
12. Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських принципів та стандартів належного урядування (“good governance”) / В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька. Форум права. 2006. № 2. С. 4–12.
13. Про захист особи щодо актів адміністративних органів влади: Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи. URL: http://medialaw.org.ua/library/rekomendatsiya.
14. Погребняк С. Концепції “good governance” та “good admіnіstratіon”. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 1. С. 177–190.
15. Пухтецька А. Запровадження принципів та стандартів належного урядування у діяльності публічної адміністрації. Наукові записки. 2010. Т. 103: Юридичні науки. С. 36–40.
16. Проведение выборов: европейские стандарты и процедуры оценки (по матер., предоставленным Европейской Комиссией «За демократию через право» Совета Европы). Аналитический вестник. Серия «Актуальные проблемы государственного строительства». М., 2012. № 26. С. 12–24.
17. Чернецька О. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum.
18. Богашева Н., Ключковський Ю. Міжнародні стандарти демократичних виборів та законодавство про вибори народних депутатів України. Вибори та демократія. 2012. № 2 (32). С. 29–50.
19. Константий О. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 8. С. 34–38.
Опубліковано
2019-12-20