ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

  • В. В. Калюжний
Ключові слова: житлове право, право на житло, форми захисту, способи захисту, захист житлових прав, учасники житлових правовідносин

Анотація

Традиційним є аналіз особливостей цивільно-правового захисту житлових прав крізь призму видів правовідносин (особистих немайнових, речових, зобов’язальних) і характерних для них способів захисту порушених прав. Без заперечення такого підходу автор вирішив здійснити аналіз особливостей цивільно-правового захисту житлових прав на основі критерію суб’єкта (чи з позиції суб’єкта, права якого порушено), що має сприяти реалізації функціонального призначення права – регулюванню правовідносин, забезпеченню їхньої стабільності, охороні та захисту суб’єктивних прав.

Такий критерій автор обрав саме через особливості правового становища окремих учасників житлових правовідносин, специфіку порушень їхніх житлових прав, особливостей форм і способів їх захисту.

Посилання

1. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № № 2–3. Ст. 12.
2. Поліщук М. Щодо гарантування збереження житлових прав дітей. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2 (9). С. 69–73.
3. Hudson А. Housing Law. 2007. URL: http://www.alastairhudson.com/housinglaw/Housing% 20Law.pdf.
4. Сімейний кодекс України: Закон від 10 січня 2002 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № № 21–22. Ст. 135.
5. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.
6. Житловий кодекс Української РСР: Закон від 30 червня 1983 р. Відомості Верховної Ради України. 1983. Додаток до № 28. Ст. 573.
7. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради із прав людини про стан додержання та захисту прав людини і громадянина в Україні. Права людини. 2018. 661 с.
8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.
9. Цивільний кодекс України: Закон від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356.
10. Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80 (дата звернення: 25.10.2018).
11. Про мораторій на стягнення майна громадянУкраїни, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті: Закон України від 3 червня 2014 р. № 1304–VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 28. Ст. 940.
12. Справа № 409/410/17. Провадження № 22ц/782/585/18: постанова Апеляційного суду Луганської області від 19 вересня 2018 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/76742105 (дата звернення: 25.10.2018).
13. Постанова Верховного Суду України від 3 лютого 2016 р. Справа № 6–2947цс15 // Верховний Суд України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/40CF27977ABFF85EC2257F550036BA1D (дата звернення: 25.10.2018).
14. Protection from Eviction Act. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/43 (дата звернення: 28.10.2018).
15. Retaliatory Eviction and the Deregulation Act 2015. URL: https://www.gov.uk/government/publications/retaliatory-eviction-and-the-deregulation-act-2015-guidance-note (дата звернення: 28.10.2018).
Опубліковано
2019-12-20