ОЗНАКИ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • О. В. Черкунов
Ключові слова: виробнича функція, трудове право, ознаки,, поняття,, сутність

Анотація

Стаття присвячена визначенню ознак виробничої функції трудового права України. У дослідженні
наведено різні підходи до сутності та поняття виробничої функції. У результаті комплексного аналізу
цього правового явища зроблено спробу виокремити найбільш значущі та характерні ознаки виробни-
чої функції трудового права України.

Посилання

Трудове право: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закла-

дів / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В. Жернакова. Харків : Право,

496 с.

Ісаєва В.В. Функції права: теоретико-правовий аналіз. Часопис Київського університету

права. Київ. 2013. Вип. 1. С. 45–48.

Шкатулла В.И. Функции советского трудового права: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 1980.

с.

Зухба О.М., Ляшенко Л.І. Економічна соціологія : навчальний посібник. Донецьк : ДонНТУ,

161 с.

Иванчина Ю.В. Проблемы реализации функции администрирования (управления) в трудовом

праве посредством закрепления прав и обязанностей работника и работодателя. Вестник Южно-У-

ральского государственного университета. Серия «Право». Челябинск. 2016. № 3. С. 69–75.

Пашков А.С. Основные функции советского трудового права. Правоведение. Санкт-Петербург.

№ 5. С. 67–78.

Петоченко Т.М. Функции и принципы трудового права Республики Беларусь: общая характерис-

тика и виды. Современные проблемы правоведения : сб. науч. трудов. Минск. 2011. Вып. 1. С. 186–201.

Общая теория права и государства : учебник / Под ред. В.В. Лазарева. Москва : Юристъ, 2001.

с.

Дмитренко Ю.П. Трудове право України : пiдручник. Київ: Юрiнком Iнтер, 2009. 624 с.

Иванчина Ю.В. Функции трудового права: система и виды. Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия «Право». Воронеж. 2017. № 2. С. 199–211.

Синюков В.Н. О функциях права. Вопросы теории государства и права. Перестройка и акту-

альные проблемы теории социалистического государства и права : межвуз. сб. науч. трудов. Саратов.

Вып. 9. С. 72–82.

Пилипенко П.Д., Бура В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. Трудове право України : навчальний

посібник. вид. 2-ге, змін. і доп. / За ред. П.Д. Пилипенка. Київ : Істина, 2007. 208 с.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : монографія. Львів: Видавн. центр Львів.

нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999. 214 с.

Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України : навчальний посібник. / За заг. ред.

В.Е. Теліпко. Київ : Центр учб. літ., 2009. 456 с.

Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України : навчальний посібник. /

За ред. Л.М. Кононенка. Київ : ВПЦ АМУ, 2012. 304 с

Данилова М.В. Функції організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Митна

справа. Одеса. 2014. № 5(95). Ч. 2. С. 36–40.

Опубліковано
2019-12-19