ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

  • Г. С. Іванова
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, суб’єкт агропромислового комплексу, адміністративно-правове регулювання, агропромисловий комплекс України – АПК України

Анотація

Висвітлено актуальні питання адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового комплексу України для вдосконалення функціонування відповідних суб’єктів та сприяння процесу реформування даної сфери взагалі.

Посилання

1. Риженко І. Статус суб’єктів адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання в Україні. Форум права. 2009. № 3. С. 531–537. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-3/09rimgvu.pdf.
2. Статус. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81.
3. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов и ф-тов / под ред. В. Корельского, В. Перевалова. М.: Норма, 1997. С. 570.
4. Алтуніна О. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Право і безпека. 2010. № 4 (36). С. 89–92.
5. Авторгов А. Адміністративно-правовий статус державного виконавця: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Київ. нац. ун-т внутр. справ. К., 2008. С. 17.
6. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. С. 535.
7. Крупнова Л. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Нац. ун-т державної податкової служби. Ірпінь, 2008. С. 18.
8. Адміністративне право України: підручник / Ю. Битяк, В. Гаращук, О. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. Битяка. К.: Юрінком-Інтер, 2005. С. 544.
9. Професійні та міжпрофесійні організації в АПК. URL: http://posibniki.com.ua/post-profesiinita-mizhprofesiini-organizaciyi-v-ap.
10. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107.
11. Проект Єдиної комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 рр. URL: http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202015-2020.pdf.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page3.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, які передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі: проект закону України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH0XL00A.html.
Опубліковано
2019-12-20