ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

  • К. Р. Добкіна
  • І. М. Мойсей
Ключові слова: конфлікт, корпоративний конфлікт, конфлікт інтересів, суб’єкти корпоративних відносин

Анотація

Розглянуто правову природу такого явища в господарському праві, як корпоративний конфлікт. Проаналізовано відмінність понять «корпоративний конфлікт» та «конфлікт інтересів». Запропоновано нове визначення терміна «корпоративний конфлікт».

Посилання

1. Козер Л. Функции социального конфликта / под общ. ред. Л. Ионина. Пер. с англ. О. Назаровой. М.: Дом интеллектуальной книги; Идея-пресс, 2000. 295 с.
2. Анцупов А., Шипилов А. Конфликтология. М.: Юнити, 1999. 551 с.
3. Уткин Э. Конфликтология: теория и практика. М.: Экмос, 1998. 264 с.
4. Емельянов С. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2001. 400 с.
5. Юридическая конфликтология / отв. ред. В. Кудрявцев. М.: Изд-во ИГиПРАН, 1995. 316 с.
6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 1.
7. Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 32.
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № № 5–6.
9. Принципи корпоративного управління: рішення Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. № 571. К., 2004. 72 с.
10. Жорнокуй Ю. Конфлікт інтересів та корпоративний конфлікт в акціонерних товариствах: до питання тлумачення понять. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Вип. 30.
11. Ерахтина О. Корпоративное право: учебн. пособ. Пермь, 2010. 222 с.
12. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / под. ред. Е. Губина. М.: Юристъ, 1999. 248 с.
13. Вінник О. Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв’язання. Актуальні питання інноваційного розвитку. 2012. № 2.
14. Алексеев Г. Корпоративные конфликты: причины их возникновения и способы преодоления. М.: Едиториал, 2002. 298 с.
15. Данельян А. Корпорация и корпоративные конфликты: моногр. М.: Камерон, 2010. 704 с.
16. Осипенко О. Современный корпоративный конфликт (природа, границы, разновидности, способы регулирования). Вопросы экономики. 2003. № 10.
17. Холод В., Резнікова Л. Корпоративні конфлікти та шляхи їх подолання. URL: http://www.rusnauka.com.
18. Четвертакова Е. Кодекс корпоративного поведения. М.: Книга-сервис, 2003. 96 с.
Опубліковано
2019-12-20