ЗМІСТ АБСОЛЮТНОГО ПРАВА НА ЖИТТЯ

  • Б. С. Щербіна
Ключові слова: право на життя, людина, евтаназія, охорона здоров'я, особисті немайнові права

Анотація

Стаття присвячена характеристиці права на життя як абсолютного права, яке має невід’ємний та природний характер, аналізу змісту цього права

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка. – 2005. – 560 с.
4. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.
5. Майданик Р.А. Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення. // Р.А.Майданик / Публiчне право. – 2016. – № 3 (23). – С. 9–20.
6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. 1. – 832 с.
7. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
9. Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
10. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
11. Соловйов А.В. Право людини на життя: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук. // А.В. Соловйов. – Львів, 2004. – 19 с.
12. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
13. Віткова В.С. Європеїзація українського законодавства в частині права на стерилізацію людини(на матеріалах практики Європейського суду з прав людини) / В.С. Віткова // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 6. – С. 380–383.
14. Рада попередньо схвалила заборону стерилізації недієздатних осіб без їхньої згоди // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://dt.ua/UKRAINE/rada-poperedno-shvalila-zaboronusterilizaciyi-nediyezdatnih-osib-bez-yihnoyi-zgodi-220778_.html
15. Головащук А.П. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій / А.П. Головащук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 189–190.
Опубліковано
2020-05-12