КЛАСИФІКАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК МЕТОД УПОРЯДКУВАННЯ ЙОГО СИСТЕМИ

  • Ю. В. Циганюк
Ключові слова: классифікація, кримінально-процесуальна діяльність, галузь кримінально-процесуального права, кримінально-процесуальна наука, учбова дисципліна

Анотація

Стаття присвячена використанню класифікації у кримінальному процесі як методу упорядкування його системи. Визначено особливості використання класифікації у кримінальній процесуальній діяльності, проаналізовано класифікації у кримінальній процесуальній науці, звернено увагу на класифікації кримінальних процесуальних норм та кримінального процесуального законодавства, а також охарактеризовано використання класифікації у кримінальному процесі як навчальній дисципліні.

Посилання

1. Толковый Словарь Живаго Великорускаго Языка Владимiра Даля. – 2-е, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора. – «Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа»,Спб. –М., 1881. – Т. 2. – 807 с.
2. Воронин Ю.А. Теория классифицирования и ее приложения. Под ред. М.М. Лаврентьева. – «Наука», Сибирское отделение, 1985. – 231 с.
3. Фразеологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ycilka.net/synonim.php?id=13
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
5. Кримінальний процес: підручник / Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Туманянц А.Р., та ін. За редакцією Тація В.Я., Грошевого Ю.М., Капліної О.В., Шило О.Г. – Харків: Право, 2013. – 824 с.
6. Безруков Д.В. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам проти власності підрозділами карного розшуку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д.В. Безруков; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 20 c.
7. Давидова Д.В. Джерела доказів у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д.В. Давидова; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 19 с.
8. Мазурков Д.Д. Розслідування незаконних придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Д. Мазурков; Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – 20 с.
9. Лоскутов Т.О. Предмет регулювання кримінального процесуального права: монографія / Т.О. Лоскутов; наук. конс. Л.М. Лобойко ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Юрид. світ, 2016.416 с.
10. Кучинська О.П., Толокольніков С.В. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія / О.П. Кучинська, С.В. Толокольніков.– К.: Алерта, 2017. – 168 с.
11. Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика: монографія / М.В. Чорноусько; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.П. Кучинської. – К.: Алерта, 2017. – 294 с.
12. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1363#n1363
14. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письмного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
15. Програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів IV курсу / уклад.: О.Г. Шило, О.В. Капліна. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Му-
дрого», 2013. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/PROGRAMS_2013/Pr_0018.pdf
16. Наукова та науково-методична робота кафедри кримінального процесу Національного Університету «Одеська юридична академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onua.eduua/index.php?option=com_content&view=article&id=2221&Itemid=954&lang=uk
17. Нор В.Т., Маланюк А.Г, Павлишин А.А. Кримінальне процесуальне право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.lnu.
edu.ua/course/kryminalno-protsesualne-pravo-ukrajiny
18. Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальний процес України» Укладач: проф. Шибіко В.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://law.univ.kiev.ua/ua/library/28-literaturakafedry-pravosuddia/navchalno-metodychna-literatura/5789-kafedra-pravosuddja-2012-kryminalnyjproces-ukrayiny
Опубліковано
2020-05-12