ДО ПИТАННЯ ЩОДО НЕЗМІНЮВАНОСТІ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

  • Т. В. Хмарук
Ключові слова: юридичні позиції конституційного Суду України, правові позації органів конституційного контролю, закінченність актів конституційної юрисдикції, перегляд рішень органів конституційного контролю

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблематики незмінюваності правових позицій вітчизняного органу конституційної юрисдикції. Визначено підстави й умови для можливого перегляду правових позицій Конституційного Суду України.

Посилання

1. Конституційна юрисдикція: підручник / Ю.Г. Барабаш, І.І. Дахова, О.П. Євсєєв та ін. / за ред. Ю.Г. Барабаша та А.О. Селіванова. – Х.: Право, 2012. – 168 с.
2. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России / Н.С. Бондарь. – М.: Норма, 2009. – 592 с.3. Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб. / Т.О. Цимбалістий. – К.Центр учб. л-ри, 2007. – 200 с.
4. Кравченко О.О. Захист свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кравченко Ольга Олександрівна. – К., 2011. – 18 с.
5. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А.О. Селванов. – К.: Логос, 2012. – 150 с.
6. Тесленко М.В. Юридична сила і значення правових позицій Конституційного Суду України / М.В. Тесленко // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 4. – С. 36–41.
7. Ткачук П.М. Правові позиції Конституційного Суду України / П.М. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 1. – С. 10–21.
8. Речицький В.В. Конституційний процес: оздоровчі процедури / В.В. Речицький [Електронний ресурс] / В.В. Речицький. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/7/5453140/.
9. Benner S., Spaeth H. Stare Іndecisis: The Alternation of Precedent on the Supreme Court, 1946–1992 / S. Benner, H. Spaeth. – New York: Cambridge University Press, 1995. – Р. 22.
10. Grain Pool of WA v. Commonwealth, 23 March 2000 (170 ALR 111).
11. Fitzpatrick v Sterling Housing Association Ltd [2001] 1 AC 27.
12. Reference re Secession of Quebec, [1998] SCJ 61 para 48.
13. BVerfG Urteil vom 21 Juni 1977 (1 BvL 14/76).
14. Шевчук С.В. Європейська концепція «усталеної судової практики» та її вплив на правотворчу функцію Конституційного Суду України / С.В. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 2. – С. 93–101.
15. Рабінович П.М., Гончаров В.В. Перегляд Конституційним Судом України власних правових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону / П.М. Рабінович, В.В. Гончаров // Вісник Коституційного Суду України. – 2011. – № 4–5. – С. 147–153.
16. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання
процедури внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 року у справі № 20-рп/2010 //
Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – С. 36.
17. Ухвала Конституційного Суду України від 5 лютого 2008 року у справі № 6-у/2008 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України», Закону України «Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» // Вісник Конституційного суду України. – 2008. – № 2. – С. 53.
18. Мартинюк Р.С. Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю / Р.С. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 3. – С. 120–129.
19. Рабінович П.М. Конституційні права людини в Україні: юридичні проблеми реалізації / П.М. Рабінович // Правова держава. – № 9. – К., 1999. – С. 13–18.
20. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
21. Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2003 року у справі № 11-рп/2003 а конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (справа про
мораторій на примусову реалізацію майна) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1217.
22. Рішення Європейського суду з прав людини в справі «Сокур проти України» від 26 квітня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 33. – Ст. 2025.
23. Кампо В.М. Стан і перспективи запровадження європейських спільних демократичних цінностей в Україні: практика Конституційного Суду України / В.М. Кампо // Юридичний журнал. – 2013. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3994.
24. Овчаренко В.А. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду / В.А. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 6. – С. 61–72.
25. Капліна О.В. Проблеми перегляду правових позицій Конституційним Судом України / О.В. Капліна, О.П. Євсєєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 26. – С. 33–46
Опубліковано
2020-05-12