ПОНЯТТЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЛІДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

  • Є. С. Хижняк
Ключові слова: віртуальний слід, ознаки віртуальних слідів, класифікація слідів, віртуальний простір, трасологія, слідознавство

Анотація

У статті досліджено розмаїття наукових підходів до визначення криміналістично значущої інформації, яка виникає внаслідок учинення злочинів за допомогою комп’ютерних технологій, теоретичне визначення поняття віртуальних слідів; досліджено їх ознаки та сутнісні характеристики, класифікацію віртуальних слідів, а також їх значення у процесі розслідування кримінальних правопорушень.

Посилання

1. Басай В.Д. Дослідження віртуальних слідів – перспективний напрямок кримінального слідознавства / В.Д. Басай, С.В. Томин // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. прац1994. – 2008. – Вип. 44. – С. 220–223.
2. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть / Г.Л. Грановский; под ред. Е.И. Зуева. – М.: ВИИНОП, 1965. – 124 с.
3. Дуда Х.І. Поняття комп’ютерних злочинів / Х.І. Дуда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014 р. – Вип. 197. – Ч. 1. – С. 262–267.
4. Ищенко Е.П. Криминалистические аспекты использования виртуальной информации // [Елетронний ресурс] – Режим доступу:file:///C:/Users/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1/Downloads/%D0%98%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-1.pdf.
5. Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании пре ступлений против собственности: автореф. дис. ...канд. юрид. наук., 2007. – 201 с.
6. Майлис Н.П. Судебная трасология : Учебник для вузов / Н.П. Майлис. – М.: Экзамен, Право и закон, 2003. – 274 с.
7. Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере високих технологий // [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1/Downloads/%D0%92.%D0%90.(2013-5)_.pdf.
8. Мочагин П.В. Виртуально-информационный процесс отражения следообразований как новое направление в криминалистике / П.В. Мочагин, М.К. Каминский // Вестник криминалистики, 2013. – № 3. – С. 51–57.
9. Самойленко О.А. Передумови розроблення криміналістичної методики розслідування злочинів, вчинених у мережі Інтернет / О.А. Самойленко // Правничий часопис Донецького університету:науковий журнал, 1997–2013. – № 1 (29). – С. 181–186.
10. Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // А.Б. Смушкин // Законность, 2012. – № 8. – С. 43–45.
11. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии / Б.И. Шевченко // Моск. юрид. ин-т, под ред. Е.У. Зицера. – М., 1947. – 55 с.
12. Шеметов А.К. О понятии виртуальных следов в криминалистике / А.К. Шеметов// Российский следователь, 2014. – № 20. – С. 52–54.
Опубліковано
2020-05-12