ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НА ПІДСТАВІ ДОРУЧЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

  • А. В. Соколов
Ключові слова: кримінальний процес, доручення, негласні слідчи (пошукові)дії, отримання доказів

Анотація

У статті здійснено аналіз процесуальних та організаційних особливостей надання слідчим, прокурором доручень оперативними підрозділами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх виконання, а також обґрунтована доцільність теоретичної розробки зазначеного питання для подальшого використання у вітчизняній нормотворчій діяльності.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар/ О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бордуль та ін. за заг. ред. В.Я. Тація. – Харків: Право, 2012.
2. Банчук О.А., Аналітичний огляд “Правове регулювання спеціальних (таємних) слідчих дій в пострадянських країнах”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lprc.kz/files/library/206/rus/Специальные%20следственные%20действия.pdf.
3. Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень. - Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – [Електронний ресурс]. – http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Glinskaya/d_Glinskaya.pdf.
4. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – К. : НАВС. – 2013. – № 1. – С. 270 – 277.
5. Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України / Є.Д. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – № 618. – С. 108 – 114.
6. Багрій М.В. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. // Науковий фаховий журнал «Вісник Львівського університету. Серія юридична». – 2013. – № 57. – С. – 315 – 321.
7. Матусовський Г.А. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів / Криміналістика: підручник / кол. авторів: В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель та ін.; за ред. Шепітька. – К. : Видавничій дім “Ін Юре”, 200. – 684 с.
8. Чувилев А.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с милицией / А.А. Чувилев. – М. : Изд-во МВШМ МВД СССР, 1981. – 80 с.
9. Климчук М.П. Виконання доручень як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. // Науковий фаховий журнал «Порівняльно-аналітичне право». – 2014. – № 5. – С. – 371 – 373.
10. Наливайко Є.О. Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства. // Науковий фаховий журнал «Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки». – 2011. – № 53. – С. – 574 – 578.
11. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юридическаяя література, 1970. 224 с.12. Балашов А.Н. Взаимодействие следовтелей и органов дознания при расследовании преступлений. М.: Юридическаяя література, 1979. 112 с.
13. Маторин А.И. Некоторые проблемы правового регулирования взаимодействия оперативно-розыскных и следственных органов при производстве предварительного расследования. // Научный профессиональный журнал «Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки». – 2016. –
№ 4(27). – С. 59 – 62.
14. Карпіка С.М. Виконання доручень слідчих як основна форма діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві. // Науковий фаховий журнал «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки». – 2014. – № 6-2 (4). – С. 81 – 84.
15. Маньковський Н.Я. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій / Н.Я. Маньковський // Митна справа. – 2013. – № 5 (2.2). – С. 216 – 219.
16. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В. А. Колесник; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2014. – 135 с.
Опубліковано
2020-05-12