СКЛАД ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ ЗА МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ

  • В. Ф. Пилипенко
Ключові слова: воєнні злочини, склад злочину, міжнародне кримінальне право, Римський статут Міжнародного кримінального суду, відповідальність

Анотація

У статті визначаються об’єктивні і суб’єктивні елементи та ознаки воєнних злочинів. Доводиться значення складу злочину, яке полягає у правильній юридичній оцінці скоєного для подальшого притягнення винної особи до відповідальності. Стверджується, що юридичного значення набувають ті ознаки об’єктивної сторони, які традиційно вважаються факультативними (час, місце, обстановка,знаряддя, засоби і спосіб вчинення злочину). Аналізується наявність спеціального суб’єкта злочину.Підкреслюється свідомість і навмисність заподіяння шкоди при скоєнні воєнного злочину.

Посилання

1. Словарь международного права. – 3-е изд.перераб. и доп. – М: Статут, 2014. – 495 с.
2. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учеб. для вузов / В.А. Батырь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2011. – 688 с.
3. Международное право: учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др. ; Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее образование, 2009. – 1012 с.
4. Адельханян Р.А. Военные преступления как преступления против мира и безопасности человечества: дисс. докт. юр. наук: 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Адельханян Роберт Артурович – Москва, 2003. – 430 с.
5. Международное право / Вольфганг Граф Вицтум и др.; пер. с нем. [В. Бергман, пред., сост.]; науч. ред. и сост. указ. Т.Ф. Яковлева. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 992 с.
6. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учебник / Герхард Верле; пер. с англ. С.В. Саяпина. – О. : Фенікс; М.: ТрансЛит, 2011. – 910 с.
7. Репецький В.М. Поняття та ознаки воєнних злочинiв / В.М. Репецький, В.М. Лисик // Альманах міжнародного права. – 2009. – Вип. 1. – С. 120–125.
8. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Базов Віктор Петрович – Харків, 2009. – 21 с.
9. Данилюк Т.М. Класифікація складів злочинів та її значення для встановлення моменту закінчення злочину / Т.М. Данилюк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. –2008. – Вип. 3. – С. 280–288.
10. Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву: Учебное пособие / Р.А. Адельханян; Академический правовой университет. – М. : МЗ Пресс, 2002. – 37 с.
11. Международное уголовное право : Учебн. пособие / Под ред. В.И. Кудрявцева. – 2-е изд. пере-раб. и доп. – М.: Наука, 1999. – 264 с.
12. Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон / А.Н. Трайнин – М.: Наука, 1969. – 454 с.
13. Вереша Р.В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) / Р.В. Вереша // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 3. – С. 73–82.
Опубліковано
2020-05-12