ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

  • Ю. С. Павлова
Ключові слова: електронний доказ, ознаки електронних доказів, електронний засіб доказування, цивільний процес, теорія доказів

Анотація

В статье исследовано многообразие научных подходов к определению электронных доказательств в теории гражданского процессуального права, исследованы правовая природа и сущность электронных доказательств, предложено собственное толкование сущности электронного доказательства как специфического источника доказательственной информации. Исследованы признаки и сущностные характеристики электронных средств доказывания, а также их место среди традиционных средств доказывания в гражданском процессуальном законодательстве. В статье предложено выделение электронных доказательств в качестве самостоятельного средства доказывания наряду с письменными и вещественными доказательствами. Отдельное внимание уделено современным законодательным нова- циям по определению правового статуса электронных доказательств на нормативном уровне.

Посилання

1. Дрогозюк К.Б. Сучасні джерела доказування у цивільному процесі України та Франції / К.Б. Дрогозюк // Право і суспільство. – № 1, 2016. – С. 52 – 63.
2. Єсімов С.С. Електронні документи як докази у справах про адміністративні правопорушення / С.С. Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, 2016. – № 845. – С. 68-74.
3. Каламайко А.Ю. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі / А.Ю. Каламайко // Право та інновації, 2015. – № 2. – С. 127-132.4. Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. Ю. Каламайко ; кер. роботи К.В. Гусаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.
5. Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7259/1/Kalamayko_812.pd.
6. Лазько О.М. Перспективи розвитку електронних (технічних) засобів доказування в цивільному процесі України / О. М. Лазько // Європейські перспективи, 2015. – № 1. – С. 125-129.
7. Лежух Т. Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / Т. Лежух // Віче, 2013. – № 16. – С. 13-15.
8. Марков В.В. Принципи належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв / В.В. Марков, Р.Р. Савченко // Право і Безпека, 2014. – № 1. – С. 89-95.
9. Орлов Ю.Ю. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні / Ю.Ю. Орлов, С.С. Чернявський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2017. – № 1. – С. 12-24.
10. Цехан Д.М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування / Д.М. Цехан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2013. – № 5. – С. 256-260
Опубліковано
2020-05-12