ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ВІДНОСНО НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

  • Т. В. Міхайліна
Ключові слова: систмеа, правова система, правосвідомість, інтеграційна правосвідомість

Анотація

Статтю присвячено аналізу правової реальності з позиції теорії систем та виявленню місця та ролі в ній правосвідомості. Обґрунтовано, що поряд із загальновизнаними елементами правової системи необхідно враховувати правосвідомість, яку неможливо повністю включити у базові компоненти, як і повністю вивести за їх межі.

Посилання

1. Хаустова М. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Хаустова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 19 с.
2. Теория государства и права : [учебник] / под ред. Р. Ромашова. – СПб. : Юридический центр «Пресс», 2005. – 630 с.
3. Цыганов В. Теория государства и права : [тезисы лекций] / В. Цыганов. – Н. Новгород, 2007. – 142 с.
4. Хахулина К. Теория государства и права в схемах и определениях : [учебное пособие ] / К. Хахулина, В. Малыга, И. Стадник. – Донецк : ДонНУ, 2008. – 344 с.
5. Перунова В. Теоретико-методологические и сущностные аспекты современной правовой системы России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук / В. Перунова. – Тамбов, 2005. – 17 с.
6. Мінченко О. Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім’ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Мінченко ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 22 с.
7. Огаренко Т. Структура та функції правової системи / Т. Огаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 12–15.
8. Алексеев С. Общая теория права : в 2 т. / С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1981. – Т. 1. – 1981. – 360 с.
9. Фарбер И. Правосознание как форма общественного сознания / И. Фарбер. – М., 1963.
10. Макар Л. Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у педагогіч-них університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. Макар ; Класичний приватн. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 23 с.
11. Тихомиров О. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / О. Тихомиров ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 37 с.
12. Калиновський Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. ... докт. філософ. наук / Ю. Калиновський ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 37 с.
14. Черкас М. Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання : [монографія] / М. Черкас. – Х. : Право, 2014. – 156 с.
15. Коваленко І. Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси / І. Коваленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2016. – № 1 (28). – С. 106–118.
16. Цимбалюк М. Онтологічні основи теорії правосвідомості : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / М. Цимбалюк ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 38 с.
17. Князева Е. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Князева, С. Курдюмов. – СПб. : Алетейя, 2002. – 414 с.
18. Кривцова І. Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому пізнанні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Кривцова ; Одеська нац. юрид. академія. – О., 2008. – 22 с.
19. Міхайліна Т. Сенергетична роль правосвідомості / Т. Міхайліна // Economic and law paradigm of modern society. – 2016. – № 1. – Р. 305–309.
Опубліковано
2020-05-12