ПОНЯТТЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ (ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ) ЗЕМЕЛЬ ТА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  • П. С. Берзін
  • І. В. Берднік
Ключові слова: ґрунтовий покрив, поверхневий шар, земля, кримінальний закон, земельне законодавство, відповідальність

Анотація

Розглянуто застосування норм про незаконне заволодіння ґрунтовим покривом, оскільки є низка проблем, зумовлених невідповідністю складів злочинів, передбачених ст. ст. 2391, 2392 Кримінального кодексу України, та положень земельного законодавства.

Проведене дослідження дає підстави обґрунтувати потребу узгодження нормативної регламентації поняття ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель та незаконного заволодіння ним у чинному кримінальному законі України та земельному законодавстві.

Посилання

1. Панов М., Квасневська Н. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність. Право України. 2010. № 9. С. 47–55.
2. Яремко Г. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: моногр. / за ред. В. Навроцького. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 432 с.
3. Гізімчук С., Олійник О. Теоретичні аспекти діяння в злочині, передбаченому ст. 2391 КК «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель». Проблеми законності. 2015. Вип. 128. С. 47–54.
4. Гізімчук С., Олійник О. Предмет незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України). Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 139–148.
5. Кримінальне право (Особлива частина): підручник: у 2 т. / А. Данилевський, Д. Калмиков, М. Хавронюк та ін.; за ред. О. Дудорова, Є. Письменського. Луганськ: Елтон-2, 2012. Т. 1, 2012. 780 с.
6. Мовчан Р. Щодо доцільності криміналізації незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах. Науковиий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 24. Т. 4. С. 42–45.
7. Мовчан Р. Щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 Кримінального кодексу України). Форум права. 2013. № 2. С. 375–382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
8. Мовчан Р. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством країн Західної Європи. Право і громадянське суспільство. 2015. № 4. С. 74–104. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/246-kryminalno-pravova-okhorona-zemelnykh-resursiv-za-zakonodavstvom-krayin-zakhidnoyi-yevropy-movchan-r-o.
9. Мочан Р. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері використання земельних відносин у період відродження та розбудови української державності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. Вип. 4. С. 87–96.
10. Олійник О. Обставини, що обтяжують відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель. Підприємництво, господарства і право. 2017. № 7. С. 130–133.
11. Олійник О. Діяння, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 2391 КК України). URL: www.legalactivity.com.ua/index.php.
12. Кримінальне право України: практикум: навч. посібник / за ред. С. Яценка. 3 вид., переробл. і доповн. К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. С. 501–507.
13. Берзін П., Мірошниченко А. Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві. Юридичний вісник України. 2012. № 24. С. 6.
14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. Андрушка, В. Гончаренка, Є. Фесенка. 2 вид., перероб. та доп. К.: Дакор, 2008. 1428 с.
15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / за заг. ред. П. Андрушка, В. Гончаренка, Є. Фесенка. 3-тє вид., перероб. та доп. Т. 2. К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. 624 с.
16. Мірошниченко А. Земельне право України: навч. посіб. К.: Алерта, 2012. 392 с.
17. Золотарьова Н. Земля як об’єкт правової охорони: питання сучасного стану. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 1. С. 144–149.
18. Мельник П. Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 133–140.
19. Кошель А. Методологічні основи розробки робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту. Інноваційна економіка. 2013. № 107. С. 82–85.
20. Гавриш Н. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф. викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса: Фенікс, 2014. Т. 2. С. 494–496.
Опубліковано
2019-12-20