СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ВИКОНАВЧІЙ ВЛАДІ

  • А. В. Денисова
Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративний нагляд, органи виконавчої влади, виконавча влада

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню ознак та визначенню поняття адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади України. Спираючись на наявні теоретичні напрацювання, встановлено, що адміністративна діяльність щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади є врегульованою нормами адміністративного права специфічною, виконавчо-розпорядчою, пiдзаконною, державно-владною цілеспрямованою діяльністю уповноважених органів виконавчої влади (їх посадових осіб) щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян та захисту їхніх прав і свобод.

Посилання

1. Адміністративна діяльність ОВС. Загальна частина : [підручник] / за заг. ред. О.П. Рябченко. Х. : ХНУВС, 2009. – 256 с.
2. Коваль Л.В. Адміністративне право України : [курс лекцій] / Л.В. Коваль. – К. : Вентурі, 1998. – 208 с.
3. Голосніченко І.П. Адміністративний процес : [навчальний посібник] / [І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський] ; за заг. ред. І.П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2003. – 256 с.4. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров. – М. : Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2005. – 652 с.
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
6. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секр.), Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Х. : Право, 2012. – 1128 с.
7. У справі про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України : Рішення Конституційного Суду України від 18 листопада 2004 р. № 17-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 48. – Ст. 3159.
8. Виконавча влада й адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Ін Юре, 2002. – 668 с.
9. Золотарьова Н.І. Співвідношення виконавчої влади та адміністративної діяльності / Н.І. Золо-тарьова // Вісник Національного технічного університету «КПІ». – 2011. – № 1 (9). – С. 45–54.
10. Гробова В.П. Адміністративний аспект державного управління / В.П. Гробова // Актуальные проблемы права: теория и практика : сборник научных трудов. – 2010. – № 18. – С. 298–304.
11. Державне управління : [навчальний посібник] / [А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко та ін..] ; під ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.
Опубліковано
2020-05-12