ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ

  • І. І. Коваленко
  • Ю. О. Балакірева
Ключові слова: водоохоронна зона, прибережна захисна смуга, правовий режим, водні об’єкти

Анотація

В статті висвітлюються деякі аспекти правового регулювання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, їх особливості та недоліки, запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства щодо даних земельних ділянок.

Посилання

1. Водний кодекс України : Закон України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 24. Ст. 189.
2. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 3-4. Ст. 27.
3. Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них (зі змінами) : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486. Офіційний вісник України. 2002. № 4. Ст. 136.
4. Покидько І. Формування водоохоронних обмежень при використанні земель в Україні і за кордоном. Землевпорядний вісник. № 12. 2009. С. 38–41.
5. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. Державний комітет України по водному господарству; Український НДІ водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП) / А.В. Яцик (розроб.). Київ : Оріяни, 2004. 126 с.
6. Пересоляк В. Правовий режим водоохоронної зони та прибережної захисної смуги. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». Випуск 15. 2011. С. 118–123.
7. Покидько І., Мартин А. Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель. Землевпорядний вісник. № 7. 2012. С. 34–40.
Опубліковано
2019-12-19