КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО СУДДІ В ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

  • С. Л. Шаренко
  • Л. А. Зуб
Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, клопотання слідчого, прокурора,, дозвіл на проведення гласних і негласних (розшукових) слідчих дій.

Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню інституту судового контролю на стадії
досудового розслідування в різних країнах світу та процесуальній діяльності слідчого судді за кри-
мінальним процесуальним кодексом України. Досліджені повноваження та функції слідчого судді.
Обґрунтований висновок про дієвість процесуальної діяльності слідчого судді, спрямованої на охорону
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Посилання

Кримінальний процесуальний Кодекс України : Закон України в ред. від 5 серпня 2018 року

№ 4651-V1. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія. / В.В. Луцик, В.А. Савченко,

В.І. Самарін та ін.; за ред. В.В. Луцика та В.І. Самаріна. Харків : Право, 2018. 792 с.

Попелюшко В.О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні. Часопис Національного універ-

ситету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 1(9).

Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України: у 3 т. / за ред.

О.В. Стовби. Харків, 2013. Т.1. 528 с.

Опубліковано
2019-12-19