ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ВИМІРІ: АНАЛІЗ СТАТТІ 49 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  • І. С. Демченко
Ключові слова: право на охорону здоров'я, соціальні права, система охорони здоров'я, охорона здоров'я, конституція

Анотація

Досліджено положення статті 49 Конституції України, у якій закріплено права людини у сфері охорони здоров’я та визначено засади національної системи охорони здоров’я. Проведено аналіз найбільш дискусійних положень статті 49 Конституції України: щодо безоплатності медичної допомоги, її доступності та гарантованого обсягу, щодо неможливості скорочення наявної мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Розглянуто положення останніх законодавчих ініціатив щодо сфери охорони здоров’я.

Посилання

1. Lekhan V. Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition / V. Lekhan, V. Rudiy, M. Shevchenko, D. Nitzan Kaluski, E. Richardson // WHO. – 2015. – Vol. 17. – № 2. – 153 p.
2. Конституція України вiд 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я : [монографія] / І. Сенюта. – Л. : Астролябія, 2007. – 224 с.
4. Рудий В. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні / В. Рудий. – К. : Сфера, 2005. – 272 с.
5. Савчин М. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / М. Савчин ; ДВНЗродський національний університет». – Ужгород, 2013. – 564 с.
6. Скрипнюк О. Курс сучасного конституційного права України: академічне видання / О. Скрипнюк. – Х. : Право, 2009. – 468 с.
7. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я / В. Пашков // Український медичний часопис. – 2005. – № 5 (49). – С. 64–67.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народнпутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) : Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 р. № 15рп/98.
9. Рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) : Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 р.№ 10-рп/2002 // Вісник Конституційного суду України. – 2002. – № 3. – С. 19.
10. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2810-ХІІ (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я : Закон України від 6 квітня 2017 р. № 2002-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 21. – Ст. 245.
12. Проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів від 10 квітня 2017 р. № 6327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566.
13. Концепція реформування системи охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://moz.gov.ua/docfiles/pre_20160205_0_dod.pdf.
14. Шекера О. Конституційні основи охорони здоров’я громадян в Україні / О. Шекера // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2013. – № 22 (4). – С. 526–533.
15. Проект Розділу ІІ Конституції, підготовлений Робочою групою із прав людини, станом на 15 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitution.gov.ua/work/item/id/9.
16. Пашков В. Правове забезпечення реформування сфери охорони здоров’я / В. Пашков // Український медичний часопис. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12616/1/Pashkov_1-6.pdf.
Опубліковано
2020-05-12