ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ

  • М. А. Волинська
Ключові слова: цивільно-правовий договір, надання детективних послуг, предмет договору, ціна, строк, відповідальність

Анотація

Досліджено наукову дискусію щодо істотних умов цивільно-правового договору. Розглянуто істотні умови договору надання послуг. Здійснено аналіз істотних умов договору детективних послуг.

Посилання

1. Зазуляк І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. Зазуляк. – К., 2009 . – 17 с.
2. Жирнова К. Істотні умови надання рекламних послуг / К. Жирнова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (2). – С. 191–196.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
4. Бородовський С. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України : авто-реф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С. Бородовський. – Х., 2005. – 19 с.
5. Серкова Ю. Условия гражданско-правового договора: понятие, виды, значение / Ю. Серкова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2007. – № 3. – С. 85–91.
6. Майданик Р. Договір про надання медичних послуг / Р. Майданик // Медичне право. –2010. –№ 5(1). – С. 52–66.
7. Грущинська Н. Договір про надання ріелторських послуг / Н. Грущинська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 21–26.8. Томин О. Поняття та правова природа договору про оплатне надання єгерських послуг / О. То-
мин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – Вип. 1 (4). – С. 84–95.
9. Кохан В. Істотні умови договору про надання послуг мобільного зв’язку: цивільно-правовий аспект / В. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 57–63.
10. Телестакова А. Система договорів про надання послуг в цивільному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. Телестакова. – К., 2008. – 16 с.
11. Ярошевська Г. Предмет договору про надання юридичних послуг / Г. Ярошевська // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2006. – Т. 19 (58). – № 2. – С. 325–330.
12. Бездітко Д. Деякі спекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи / Д. Бездітко // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 48–52.
13. Гейнц Р. Істотні умови договору про надання комунальних послуг / Р. Гейнц // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32). – С. 76–80.
14. Федорченко Н. Ціна як звичайна умова договору про надання послуг / Н. Федорченко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 199–203.
15. Про приватну детективну (розшукову) діяльність : Проект Закону від 28 грудня 2015 р.№ 3726 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?id =&pf3516= 3726&skl=9.
16. Коментар Цивільного Кодексу України : Стаття 904 «Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/1268-904.html.
17. О частной детективной и охранной деятельности : Закон Республики Молдова от 4 июля 2003 г. № 283-XV [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sec4all.net/l_organ_1-1.html.
18. Васекина Э. Юридические сроки: теоретико-правовое исследование : автореф. дисс. … канюрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / Э. Васекина. – М., 2011. – 26 с.
19. Горовенко В. Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности : дисс. … канд. юрид. наук / В. Горовенко. – Екатеринбург, 2001. – 199 с.
Опубліковано
2020-05-12