ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

  • В. О. Веклич
Ключові слова: боротьба з корупцією, корупція, посадова особа, праворозуміння, юридична відповідальність

Анотація

У статті розглянуто проблему юридичної відповідальності посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів боротьби з корупцією за умов сучасної України. У дослідженні зосереджено увагу на елементах поняття юридичної відповідальності. У контексті дослідження було вироблено рекомендації, які стосуються підвищення практичної значущості юридичної відповідальності.

 

Посилання

1. Костицька С. Охоронці могил снять про те, як самі помирають / С. Костицька // Вірші, поезія. Клуб поезії. – 2014. – 29 липня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=514219.
2. Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні / В. Литвиненко // Право та інновації. – 2015. – № 4. – С. 102–109.
3. Литвиненко В. Протидія корупції в Україні: адміністративно-правові засади : [монографія] / В. Литвиненко. – К. : МП Леся, 2015. – 472 с.
4. Гвоздецький В. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Гвоздецький ; Державний наук.-досл. ін.-т МВС України. –
К., 2013. – 36 с.
5. Клок О. Протидія корупційним правопорушенням засобами адміністративного права : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Клок ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 214 с.
6. Панфілов О. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні : авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Панфілов ; НУ «Одеська юридична академія». – О., 2013. – 22 с.
7. Бугайчук К. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією :
[практичний посібник] / К. Бугайчук, О. Безпалова, О. Джафарова, В. Іванцов, С. Шатрава. – Х. : Харківський нац. ун-т. внутр. справ, 2016. − 100 с.
8. Жур О. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення : [навч.-метод. матеріали] / О. Жур, Ю. Баскакова, В. Гаврилюк, П. Качанова, Г. Усатий ; упоряд. О. Жур. – К. : НАДУ, 2013. – 108 с.
9. Киричко В. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.
10. Настюк В. Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні : [монографія] / [В. Настюк, В. Бєлєвцева, О. Клок] ; ред. В. Настюк. – Х. : Право, 2017. – 216 с.
11. Трепак В. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії : [навчальний посібник] / В. Трепак. – К. : Атіка-Н, 2014. – 336 c.
12. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. Шемшученка. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1020 с.
13. Кельзен Г. Чисте правознавство. З дод. : Проблеми справедливості / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. Мокровольського. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.
14. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015 рр. // Київський міжнародний інститут соціології. – К., 2015. – 68 с.
15. Сеник В. Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією / В. Сеник // Голос України. – 2015. – 23 жовтня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/260245.
16. Подоляка С. Адміністративні процедури прокурорської діяльності в Україні / С. Подоляка. –К. : МП Леся, 2014. – 156 с.
17. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page.
18. Пірен М. Політико-управлінська еліта України: соціопсихологічний аналіз : [монографія] / М. Пірен. – Чернівці : Ченівецький нац. ун-т, 2013. – 424 с.19. Пірен М. Державна кадрова політика: шляхи елітизації : [монографія] / М. Пірен. – К. : Тал-
ком, 2014. – 253 с.
20. Знищимо прояви корупції // Прес-служба ДФІ в Херсонській області. – 2015. – 20 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rda.chapl.gov.ua/zapobigan-korup/60-korupciyafolder/645.
Опубліковано
2020-05-12