КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • І. В. Болокан
Ключові слова: реалізація адміністративно-правових норм, форми реалізації, ефективність реалізації, критерії ефективності реалізіції, показники ефективності реалізації

Анотація

У статті проаналізовано критерії визначення ефективності (мета, результат, співвідношення витрат на реалізацію та результату) та показники, які її характеризують (загальні та спеціальні; кількісні та якісні). На підставі аналізу доктринальних підходів наголошено на необхідності розмежування критеріїв та показників ефективності реалізації адміністративно-правових норм загалом і критеріїв та показників ефективності реалізації норм окремих адміністративно-правових інститутів. Запропоновано дефініції «критерії визначення ефективності реалізації адміністративно-правових норм» та «показники ефективності реалізації адміністративно-правових норм».

Посилання

1. Мусаєва А.К. Європейський досвід оцінки законодавства: традиції та новації / А.К. Мусаєва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 1. – С. 5–9.
2. Коломоєць Т.О. Феномен попередження як виду адміністративного стягнення : [монографія] / Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразов. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2013. – 200 с.
3. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] / Т.О. Коломоєць ; за заг. ред. В.К. Шкарупи. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.
4. Шмаров И.В. Критерии и показатели эффективности наказаний / И.В. Шмаров // Советское государство и право. – 1968. – № 6. – С. 57–64.
5. Саввин М.Я. Административный штраф : [монография] / М.Я. Саввин. – М. : Юридическая литература, 1984. – 112 с.
6. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции : [монография] / И.И. Веремеенко. – М. : Юридическая литература, 1975. – 192 с.
7. Наташев А.Е. Основы теории исправительно-трудового права / А.Е. Наташев, Н.А. Стручков. – М. : Юридическая литература, 1967. – 190 с.
8. Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т.В. Ковальова. – Х. : Фоліо, 2005. – 768 с.
9. Рабінович П. Ефективність юридичних норм: загальнотеоретично-поняттєвий інструментарій дослідження / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 13–21.
10. Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец.
12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д.М. Павлов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua.
11. Нагребельний В.П. Законодавча техніка та ефективність паротворення в Україні / В.П. Нагребельний // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 3. – С. 3–5.
12. Лукаш С.С. Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С.С. Лукаш ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.
13. Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного права : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / О.С. Рогачева. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2012. – 49 с.
14. Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М. : Юридическая литература, 1985. – 480 с.
Опубліковано
2020-05-12