ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КОМЕНТАРЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИНИ

  • Є. Л. Бичковський
Ключові слова: сучасне право, джерела права, правовий акт, юридичний текст, юридична доктрина

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття та ознак науково-практичного коментаря як особливої форми вираження юридичної доктрини. Розкрито особливості співвідношення між науково-практичним коментарем та правовими актами. Встановлено соціальну роль науково-практичного коментаря та його вихідні характеристики.

 

Посилання

1. Алексеев С.С. Проблемы теории права : [курс лекций] : в 2 т. / С.С. Алексеев. – Свердловск : Свердловский юрид. ин-т, 1972–1973. – Т. 2. – 1973. – 256 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
3. Дризде Т.М. Социокультурная коммуникация: текст и диалог в семиосоциопсихологии / Т.М. Дризде // Социокультурное пространство диалога. – М., 1999. – С. 60–69.
4. Карвацька С.Б. Правовий текст як акт правової комунікації / С.Б. Карвацька // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 714 : Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – С. 28–32.5. Козюбра М.І. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М.І. Козюбра // Право
України. – 2010. – № 1. – С. 32–43.
6. Кость С.П. Правовий текст як соціально-мовленнєве явище комунікації / С.П. Кость // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справа. Серія юридична. – 2014. – Вип. 3. – С. 323–330.
7. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : [навчальний посібник] / М.В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.
8. Крестовська Н.М. Теорія держави і права. Практикум. Тести : [підручник] / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
9. Крижановський А.Ф. Сучасний правопорядок: контури теорії / А.Ф. Крижановський // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 49. – О. : Юридична література, 2009. – С. ЗЗ–40.
10. Лапорта Ф. Глобализация и верховенство права. Некоторые сомнения вестфальца / Ф. Лапорта // Проблеми філософії права. – 2006–2007. – Т. 4–5. – С. 40–49.
11. Оборотов Ю.М. Праворозуміння як аксіологічне начало (постулат права) / Ю.М. Оборотов // Право України. – 2010. – № 4. – С. 49–55.
12. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода : [учебное издание] / А.В. Поляков. – СПб. : ИД СПб. гос. ун-та, 2004. – 864 с.
13. Тихомиров Ю.А. Правовые акты : [учеб.-практ. и справ. пособие] / Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. – М. : Юринформцентр, 1999. – 381 с.
Опубліковано
2020-05-12